SFS 2010:666 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

100666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika ska ha följande lydelse.

6 §

2

Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läka-

re, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande ska ske med största försik-
tighet.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har dragit in eller begränsat en

läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel
enligt 8 kap. 10 eller 11 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får sådant läke-
medel inte lämnas ut på ordination av läkaren eller tandläkaren. Detsamma
gäller om Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har dragit in eller
begränsat en veterinärs behörighet att förskriva narkotiska läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:307.

SFS 2010:666

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.