SFS 2011:114 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 2011:114 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
110114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:860) om kontroll av <br/>narkotika;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 februari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:860) om kon-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">troll av narkotika</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i>att 24, 7, 7 a, 9, 9 a och 1113 �� samt rubriken n�rmast f�re 3 � ska</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 15 �, samt n�rmast f�re 12</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 15 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Narkotika f�r f�ras in till eller ut fr�n landet, tillverkas, bjudas ut till</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�ljning, �verl�tas eller innehas endast f�r</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. medicinskt �ndam�l<br/>2. vetenskapligt �ndam�l<br/>3. annat samh�llsnyttigt �ndam�l som �r s�rskilt angel�get, eller<br/>4. industriellt �ndam�l<br/>a) i de fall regeringen s�rskilt f�reskriver det, eller<br/>b) om undantag fr�n kravet p� tillst�nd har meddelats enligt 12 � fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av denna lag ska en vara anses ha f�rts in till eller ut fr�n</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Inf�rsel och utf�rsel </i></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Narkotika f�r f�ras in till eller ut ur landet<i> </i>endast av den som har till-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd till det. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer<i> </i>f�re-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">skriver n�got annat, f�r dock resande utan tillst�nd f�ra in narkotiska l�ke-<br/>medel i Sverige och f�ra ut s�dana l�kemedel fr�n landet, om de �r avsedda<br/>f�r medicinskt �ndam�l och den resandes personliga bruk.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Narkotika f�r inte utan tillst�nd s�ndas genom landet eller, i annat fall �n</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">som avses i andra stycket, f�ras ut ur landet. I �vrigt g�ller lagen (1973:980)<br/>om transport, f�rvaring och f�rst�ring av inf�rselreglerade varor, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:966px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Med tillverkning avses i denna lag framst�llning, omvandling, bearbet-</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning, avv�gning, uppr�kning, f�rpackning eller ompackning av narkotika.</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 1999:55.</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2000:539.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:114</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 februari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:114</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkning av narkotika f�r bedrivas endast av den som har tillst�nd till</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">det. Tillst�nd beh�vs dock inte f�r att p� apotek g�ra en beredning med nar-<br/>kotiskt �mne som verksam best�ndsdel eller f�r att i vetenskapligt syfte<br/>framst�lla narkotika vid en vetenskaplig institution, som �gs eller st�ds av<br/>staten.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Narkotika f�r innehas endast av</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. den som har r�tt att handla med varan,<br/>2. en f�rest�ndare f�r en vetenskaplig institution som �gs eller st�ds av</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">staten eller en kommun, i den m�n varan beh�vs f�r vetenskaplig forskning,<br/>unders�kning eller undervisning,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. en befattningshavare vid f�rsvarsmakten enligt s�rskilda best�mmelser,<br/>4. den som f�tt varan utl�mnad till sig enligt 6 � f�rsta stycket eller med-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">getts inf�rsel enligt 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. den som f�tt tillst�nd till det f�r utbildnings�ndam�l eller n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samh�llsnyttigt �ndam�l, eller</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. den som f�tt tillst�nd till det f�r industriellt �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">Med narkotikaprekursorer avses i denna lag detsamma som i 9 �</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">narkotikastrafflagen (1968:64).</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som f�r in, f�r ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narko-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tika ska f�ra de anteckningar som beh�vs f�r att L�kemedelsverket ska<br/>kunna kontrollera att denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslut-<br/>ning till lagen efterlevs. S�dana anteckningar ska f�ras ocks� av den som f�tt<br/>tillst�nd enligt 7 � 5 eller 6 att inneha narkotika. F�rest�ndare f�r en veten-<br/>skaplig institution d�r narkotika anv�nds i vetenskapligt syfte ska f�ra s�da-<br/>na anteckningar som beh�vs f�r att L�kemedelsverket ska kunna kontrollera<br/>anv�ndningen av narkotikan.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som yrkesm�ssigt, f�r in, f�r ut, transiterar, tillverkar eller</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">handlar med narkotika ska p� varans f�rpackning genom m�rkning eller p�<br/>annat s�tt ange narkotikans namn.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">8</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket har r�tt att f� de upplysningar och handlingar som</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">beh�vs f�r tillsynen och f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-<br/>h�vs f�r att f�rordning (EG) nr 273/2004, f�rordning (EG) nr 111/2005,<br/>denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska ef-<br/>terlevas. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tillsyn har L�kemedelsverket r�tt till tilltr�de dels till omr�den, lokaler</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och andra utrymmen som anv�nds i samband med inf�rsel, utf�rsel, transit,<br/>agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, f�rvaring eller an-<br/>nan hantering av narkotika eller f�rpackningsmaterial till narkotika, dels till<br/>utrymmen d�r pr�vning av narkotikans egenskaper utf�rs. Detsamma g�ller<br/>s�dana utrymmen som anv�nds i samband med inf�rsel, utf�rsel, transit,</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1999:55.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2005:471.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2005:471.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2005:471.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">8 Senaste lydelse 2005:471.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:114</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och f�rvaring av<br/>narkotikaprekursorer eller andra utg�ngs�mnen till narkotika. Verket f�r i s�-<br/>dana utrymmen g�ra unders�kningar och ta prover. L�kemedelsverket har<br/>dock inte med st�d av denna lag r�tt till tilltr�de till bost�der.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Polismyndigheten ska l�mna det bitr�de som beh�vs f�r tillsyn enligt</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som f�rfogar �ver s�dana varor som avses i andra stycket ska l�mna</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det bitr�de vid unders�kningen som L�kemedelsverket beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">F�r prov som L�kemedelsverket har tagit betalas inte ers�ttning.<br/>Ett beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite. Om tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">eller bitr�de v�gras f�r L�kemedelsverket ocks� f�rel�gga vite.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Bemyndiganden</i></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft34">9</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vilken narkotika som f�r</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">anv�ndas f�r industriellt �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">f�reskrifter om inf�rsel, utf�rsel, transit, tillverkning, handel, innehav, trans-<br/>port, f�rvaring, f�rordnande, utl�mnande, anteckningar och m�rkning av<br/>narkotika.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">f�reskrifter om undantag fr�n kraven i fr�ga om inf�rsel, utf�rsel, transit,<br/>tillverkning handel, innehav, transport, f�rvaring, f�rordnande, utl�mnande,<br/>anteckningar och m�rkning n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. beredningar som uteslutande �r avsedda att anv�ndas f�r medicinskt el-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ler vetenskapligt �ndam�l, och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">2. narkotika som anv�nds f�r industriellt �ndam�l.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft34">10</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms, om g�rningen inte �r be-</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">lagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen<br/>(2000:1225) om straff f�r smuggling, den som upps�tligen eller av oaktsam-<br/>het</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. bedriver s�dan verksamhet som avses i f�rordning (EG) nr 273/2004 el-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ler f�rordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillst�nd eller utan att f�re-<br/>skriven registrering av verksamheten gjorts,</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. bryter mot 6 � andra stycket, 9 � eller 9 a �, eller mot best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�rordning (EG) nr 111/2005 om</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">a) att utse, anm�la och uppdatera uppgifter om ansvarig person,<br/>b) att uppdatera adressuppgifter,<br/>c) kundf�rs�kringar,<br/>d) dokumentation,<br/>e) m�rkning, eller<br/>f) att underr�tta om sina transaktioner, eller</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">9 Senaste lydelse 2005:471.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">10 Senaste lydelse 2005:471.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:114</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. l�mnar oriktig uppgift i �rende om tillst�nd eller registrering av verk-</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">samhet enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�r-<br/>ordning (EG) nr 111/2005.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter f�re-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">skrift som meddelats med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I ringa fall ska inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�vrigt </i></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som har tillst�nd att hantera en vara f�r industriellt �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">enligt 3 � lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor har, om<br/>varan f�rklaras som narkotika, r�tt att forts�tta hantera varan under ytterli-<br/>gare tv� m�nader eller om tillst�ndshavaren inom denna tidsfrist ans�ker om<br/>tillst�nd enligt 8 � denna lag, fram till dess att L�kemedelsverket slutligt har<br/>avgjort �rendet om tillst�nd. L�kemedelsverket f�r besluta om villkor f�r<br/>hanteringen som ska g�lla under tiden fram till dess att �rendet har avgjorts.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">L�kemedelsverkets beslut g�ller omedelbart. F�r det fall en ans�kan enligt</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">f�rsta stycket avsl�s ska i beslutet anges den dag d� s�kanden senast ska ha<br/>avh�nt sig varan och de villkor som ska g�lla under tiden.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Fram till dess att L�kemedelsverket slutligt avgjort �rendet g�ller best�m-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">melserna om tillsyn i lagen om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor i st�llet<br/>f�r best�mmelserna om tillsyn i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft45">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utf�rdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:860) om kon-

troll av narkotika

dels att 24, 7, 7 a, 9, 9 a och 1113 �� samt rubriken n�rmast f�re 3 � ska

ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 15 �, samt n�rmast f�re 12

och 15 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

2 �

2

Narkotika f�r f�ras in till eller ut fr�n landet, tillverkas, bjudas ut till

f�rs�ljning, �verl�tas eller innehas endast f�r

1. medicinskt �ndam�l
2. vetenskapligt �ndam�l
3. annat samh�llsnyttigt �ndam�l som �r s�rskilt angel�get, eller
4. industriellt �ndam�l
a) i de fall regeringen s�rskilt f�reskriver det, eller
b) om undantag fr�n kravet p� tillst�nd har meddelats enligt 12 � fj�rde

stycket.

Vid till�mpning av denna lag ska en vara anses ha f�rts in till eller ut fr�n

landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.

Inf�rsel och utf�rsel

3 �

3

Narkotika f�r f�ras in till eller ut ur landet endast av den som har till-

st�nd till det.

Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�re-

skriver n�got annat, f�r dock resande utan tillst�nd f�ra in narkotiska l�ke-
medel i Sverige och f�ra ut s�dana l�kemedel fr�n landet, om de �r avsedda
f�r medicinskt �ndam�l och den resandes personliga bruk.

Narkotika f�r inte utan tillst�nd s�ndas genom landet eller, i annat fall �n

som avses i andra stycket, f�ras ut ur landet. I �vrigt g�ller lagen (1973:980)
om transport, f�rvaring och f�rst�ring av inf�rselreglerade varor, m.m.

4 �

Med tillverkning avses i denna lag framst�llning, omvandling, bearbet-

ning, avv�gning, uppr�kning, f�rpackning eller ompackning av narkotika.

1 Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.

2 Senaste lydelse 1999:55.

3 Senaste lydelse 2000:539.

SFS 2011:114

Utkom fr�n trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:114

Tillverkning av narkotika f�r bedrivas endast av den som har tillst�nd till

det. Tillst�nd beh�vs dock inte f�r att p� apotek g�ra en beredning med nar-
kotiskt �mne som verksam best�ndsdel eller f�r att i vetenskapligt syfte
framst�lla narkotika vid en vetenskaplig institution, som �gs eller st�ds av
staten.

7 �

4

Narkotika f�r innehas endast av

1. den som har r�tt att handla med varan,
2. en f�rest�ndare f�r en vetenskaplig institution som �gs eller st�ds av

staten eller en kommun, i den m�n varan beh�vs f�r vetenskaplig forskning,
unders�kning eller undervisning,

3. en befattningshavare vid f�rsvarsmakten enligt s�rskilda best�mmelser,
4. den som f�tt varan utl�mnad till sig enligt 6 � f�rsta stycket eller med-

getts inf�rsel enligt 3 � f�rsta stycket,

5. den som f�tt tillst�nd till det f�r utbildnings�ndam�l eller n�got annat

samh�llsnyttigt �ndam�l, eller

6. den som f�tt tillst�nd till det f�r industriellt �ndam�l.

7 a �

5

Med narkotikaprekursorer avses i denna lag detsamma som i 9 �

narkotikastrafflagen (1968:64).

9 �

6

Den som f�r in, f�r ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narko-

tika ska f�ra de anteckningar som beh�vs f�r att L�kemedelsverket ska
kunna kontrollera att denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen efterlevs. S�dana anteckningar ska f�ras ocks� av den som f�tt
tillst�nd enligt 7 � 5 eller 6 att inneha narkotika. F�rest�ndare f�r en veten-
skaplig institution d�r narkotika anv�nds i vetenskapligt syfte ska f�ra s�da-
na anteckningar som beh�vs f�r att L�kemedelsverket ska kunna kontrollera
anv�ndningen av narkotikan.

9 a �

7

Den som yrkesm�ssigt, f�r in, f�r ut, transiterar, tillverkar eller

handlar med narkotika ska p� varans f�rpackning genom m�rkning eller p�
annat s�tt ange narkotikans namn.

11 �

8

L�kemedelsverket har r�tt att f� de upplysningar och handlingar som

beh�vs f�r tillsynen och f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-
h�vs f�r att f�rordning (EG) nr 273/2004, f�rordning (EG) nr 111/2005,
denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska ef-
terlevas.

F�r tillsyn har L�kemedelsverket r�tt till tilltr�de dels till omr�den, lokaler

och andra utrymmen som anv�nds i samband med inf�rsel, utf�rsel, transit,
agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, f�rvaring eller an-
nan hantering av narkotika eller f�rpackningsmaterial till narkotika, dels till
utrymmen d�r pr�vning av narkotikans egenskaper utf�rs. Detsamma g�ller
s�dana utrymmen som anv�nds i samband med inf�rsel, utf�rsel, transit,

4 Senaste lydelse 1999:55.

5 Senaste lydelse 2005:471.

6 Senaste lydelse 2005:471.

7 Senaste lydelse 2005:471.

8 Senaste lydelse 2005:471.

background image

3

SFS 2011:114

agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och f�rvaring av
narkotikaprekursorer eller andra utg�ngs�mnen till narkotika. Verket f�r i s�-
dana utrymmen g�ra unders�kningar och ta prover. L�kemedelsverket har
dock inte med st�d av denna lag r�tt till tilltr�de till bost�der.

Polismyndigheten ska l�mna det bitr�de som beh�vs f�r tillsyn enligt

denna paragraf.

Den som f�rfogar �ver s�dana varor som avses i andra stycket ska l�mna

det bitr�de vid unders�kningen som L�kemedelsverket beg�r.

F�r prov som L�kemedelsverket har tagit betalas inte ers�ttning.
Ett beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite. Om tilltr�de

eller bitr�de v�gras f�r L�kemedelsverket ocks� f�rel�gga vite.

Bemyndiganden

12 �

9

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vilken narkotika som f�r

anv�ndas f�r industriellt �ndam�l.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om inf�rsel, utf�rsel, transit, tillverkning, handel, innehav, trans-
port, f�rvaring, f�rordnande, utl�mnande, anteckningar och m�rkning av
narkotika.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n kraven i fr�ga om inf�rsel, utf�rsel, transit,
tillverkning handel, innehav, transport, f�rvaring, f�rordnande, utl�mnande,
anteckningar och m�rkning n�r det g�ller

1. beredningar som uteslutande �r avsedda att anv�ndas f�r medicinskt el-

ler vetenskapligt �ndam�l, och

2. narkotika som anv�nds f�r industriellt �ndam�l.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven med-

dela f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd.

13 �

10

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms, om g�rningen inte �r be-

lagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(2000:1225) om straff f�r smuggling, den som upps�tligen eller av oaktsam-
het

1. bedriver s�dan verksamhet som avses i f�rordning (EG) nr 273/2004 el-

ler f�rordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillst�nd eller utan att f�re-
skriven registrering av verksamheten gjorts,

2. bryter mot 6 � andra stycket, 9 � eller 9 a �, eller mot best�mmelserna i

f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�rordning (EG) nr 111/2005 om

a) att utse, anm�la och uppdatera uppgifter om ansvarig person,
b) att uppdatera adressuppgifter,
c) kundf�rs�kringar,
d) dokumentation,
e) m�rkning, eller
f) att underr�tta om sina transaktioner, eller

9 Senaste lydelse 2005:471.

10 Senaste lydelse 2005:471.

background image

4

SFS 2011:114

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

3. l�mnar oriktig uppgift i �rende om tillst�nd eller registrering av verk-

samhet enligt denna lag eller enligt f�rordning (EG) nr 273/2004 eller f�r-
ordning (EG) nr 111/2005.

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter f�re-

skrift som meddelats med st�d av denna lag.

I ringa fall ska inte d�mas till ansvar.

�vrigt

15 �

Den som har tillst�nd att hantera en vara f�r industriellt �ndam�l

enligt 3 � lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor har, om
varan f�rklaras som narkotika, r�tt att forts�tta hantera varan under ytterli-
gare tv� m�nader eller om tillst�ndshavaren inom denna tidsfrist ans�ker om
tillst�nd enligt 8 � denna lag, fram till dess att L�kemedelsverket slutligt har
avgjort �rendet om tillst�nd. L�kemedelsverket f�r besluta om villkor f�r
hanteringen som ska g�lla under tiden fram till dess att �rendet har avgjorts.

L�kemedelsverkets beslut g�ller omedelbart. F�r det fall en ans�kan enligt

f�rsta stycket avsl�s ska i beslutet anges den dag d� s�kanden senast ska ha
avh�nt sig varan och de villkor som ska g�lla under tiden.

Fram till dess att L�kemedelsverket slutligt avgjort �rendet g�ller best�m-

melserna om tillsyn i lagen om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor i st�llet
f�r best�mmelserna om tillsyn i denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.