SFS 2011:114 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 2011:114 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
110114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kon-

troll av narkotika

dels att 2�4, 7, 7 a, 9, 9 a och 11�13 §§ samt rubriken närmast före 3 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 §, samt närmast före 12

och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

2

Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till

försäljning, överlåtas eller innehas endast för

1. medicinskt ändamål
2. vetenskapligt ändamål
3. annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller
4. industriellt ändamål
a) i de fall regeringen särskilt föreskriver det, eller
b) om undantag från kravet på tillstånd har meddelats enligt 12 § fjärde

stycket.

Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från

landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium.

Införsel och utförsel

3 §

3

Narkotika får föras in till eller ut ur landet endast av den som har till-

stånd till det.

Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer före-

skriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läke-
medel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda
för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk.

Narkotika får inte utan tillstånd sändas genom landet eller, i annat fall än

som avses i andra stycket, föras ut ur landet. I övrigt gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

4 §

Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling, bearbet-

ning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika.

1 Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.

2 Senaste lydelse 1999:55.

3 Senaste lydelse 2000:539.

SFS 2011:114

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:114

Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har tillstånd till

det. Tillstånd behövs dock inte för att på apotek göra en beredning med nar-
kotiskt ämne som verksam beståndsdel eller för att i vetenskapligt syfte
framställa narkotika vid en vetenskaplig institution, som ägs eller stöds av
staten.

7 §

4

Narkotika får innehas endast av

1. den som har rätt att handla med varan,
2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs eller stöds av

staten eller en kommun, i den mån varan behövs för vetenskaplig forskning,
undersökning eller undervisning,

3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda bestämmelser,
4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller med-

getts införsel enligt 3 § första stycket,

5. den som fått tillstånd till det för utbildningsändamål eller något annat

samhällsnyttigt ändamål, eller

6. den som fått tillstånd till det för industriellt ändamål.

7 a §

5

Med narkotikaprekursorer avses i denna lag detsamma som i 9 §

narkotikastrafflagen (1968:64).

9 §

6

Den som för in, för ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narko-

tika ska föra de anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska
kunna kontrollera att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen efterlevs. Sådana anteckningar ska föras också av den som fått
tillstånd enligt 7 § 5 eller 6 att inneha narkotika. Föreståndare för en veten-
skaplig institution där narkotika används i vetenskapligt syfte ska föra såda-
na anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera
användningen av narkotikan.

9 a §

7

Den som yrkesmässigt, för in, för ut, transiterar, tillverkar eller

handlar med narkotika ska på varans förpackning genom märkning eller på
annat sätt ange narkotikans namn.

11 §

8

Läkemedelsverket har rätt att få de upplysningar och handlingar som

behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som be-
hövs för att förordning (EG) nr 273/2004, förordning (EG) nr 111/2005,
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska ef-
terlevas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden, lokaler

och andra utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit,
agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, förvaring eller an-
nan hantering av narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till
utrymmen där prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller
sådana utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit,

4 Senaste lydelse 1999:55.

5 Senaste lydelse 2005:471.

6 Senaste lydelse 2005:471.

7 Senaste lydelse 2005:471.

8 Senaste lydelse 2005:471.

background image

3

SFS 2011:114

agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och förvaring av
narkotikaprekursorer eller andra utgångsämnen till narkotika. Verket får i så-
dana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Läkemedelsverket har
dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna

det biträde vid undersökningen som Läkemedelsverket begär.

För prov som Läkemedelsverket har tagit betalas inte ersättning.
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde

eller biträde vägras får Läkemedelsverket också förelägga vite.

Bemyndiganden

12 §

9

Regeringen får meddela föreskrifter om vilken narkotika som får

användas för industriellt ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om införsel, utförsel, transit, tillverkning, handel, innehav, trans-
port, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning av
narkotika.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kraven i fråga om införsel, utförsel, transit,
tillverkning handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande,
anteckningar och märkning när det gäller

1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt el-

ler vetenskapligt ändamål, och

2. narkotika som används för industriellt ändamål.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

13 §

10

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är be-

lagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsam-
het

1. bedriver sådan verksamhet som avses i förordning (EG) nr 273/2004 el-

ler förordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillstånd eller utan att före-
skriven registrering av verksamheten gjorts,

2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot bestämmelserna i

förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 om

a) att utse, anmäla och uppdatera uppgifter om ansvarig person,
b) att uppdatera adressuppgifter,
c) kundförsäkringar,
d) dokumentation,
e) märkning, eller
f) att underrätta om sina transaktioner, eller

9 Senaste lydelse 2005:471.

10 Senaste lydelse 2005:471.

background image

4

SFS 2011:114

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller registrering av verk-

samhet enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller för-
ordning (EG) nr 111/2005.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter före-

skrift som meddelats med stöd av denna lag.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

�vrigt

15 §

Den som har tillstånd att hantera en vara för industriellt ändamål

enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om
varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterli-
gare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om
tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har
avgjort ärendet om tillstånd. Läkemedelsverket får besluta om villkor för
hanteringen som ska gälla under tiden fram till dess att ärendet har avgjorts.

Läkemedelsverkets beslut gäller omedelbart. För det fall en ansökan enligt

första stycket avslås ska i beslutet anges den dag då sökanden senast ska ha
avhänt sig varan och de villkor som ska gälla under tiden.

Fram till dess att Läkemedelsverket slutligt avgjort ärendet gäller bestäm-

melserna om tillsyn i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor i stället
för bestämmelserna om tillsyn i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.