SFS 2007:295 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 2007:295 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
070295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning skall ha följande lydelse.

9 §

2

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i något

landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person
inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vika-
rierar för en annan läkare.

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet inom före-

tagshälsovård.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166.

2

Senaste lydelse 2004:979. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:295

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.