SFS 1994:1754 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

SFS 1994_1754 Lag om ändring i lagen (1993_1651) om läkarvårdsersättning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6371

SFS 1994:1754
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller vid vård av den som är bosatt i
Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att

vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och
moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

6 § Landstinget skall svara för den läkarvårdsersättning som inte täcks
av patientavgiften. Om vården har avsett en patient som inte är bosatt

inom landstingets område, skall det landsting inom vars område patienten
är bosatt svara för den utbetalda läkarvårdsersättningen, om inte lands-
tingen kommer överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom
något landstings område, skall det landsting inom vars område patienten
eller familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person
som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad
som arbetssökande, svara för den utbetalda läkarvårdsersättningen.

Allmän försäkringskassa skall för landstingets räkning administrera ut-

betalning av läkarvårdsersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. De nya bestämmelserna i 6 § tillämpas även för vård under år 1994 av

personer som omfattas av lagen (1992:1776) om samordning av systemen
för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES).

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95: SfU08, rskr. 1994/95:119.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.