SFS 1994:1961 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 1994:1961 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
SFS 1994_1961 Lag om ändring i lagen (1993_1651) om läkarvårdsersättning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6807

SFS 1994:1961
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning

dels att 11 - 13 §§ och rubriken närmast före 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 5, 7 och 19 §§ samt rubriken närmast före 5 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen närmast före 14 § skall införas en ny rubrik av lydelse

"Samverkan med andra".

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till läkare i

privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården och om patientavgif-
ter i samband därmed (läkarvårdsersättning). Lagen gäller inte sådana
läkare i privat verksamhet som omfattas av lagen (1993:588) om husläka-
re.

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte

ingår i ett landsting.

1

Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95: SoU 10, rskr. 1994/95:133.

background image

SFS 1994:1961

Samverkans- och vårdavtal

5 § Läkarvårdsersättning enligt denna lag lämnas endast till läkare som
har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En läkare i privat verksamhet som ger vård enligt avtal med

landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt
de grunder som landstinget och läkaren kommit överens om. Vårdavtalet
gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.

7 § För att läkarvårdsersättning skall lämnas krävs att läkaren har speci-
alistkompetens och bedriver mottagningsverksamhet inom sin specialitet i
öppen vård för enskilda patienter.

Första stycket gäller inte läkare med specialistkompetens enbart i all-

mänmedicin, radiologiska specialiteter, kliniska laboratoriespecialiteter
utom klinisk fysiologi, socialmedicin, företagshälsovård, skolhälsovård,
rehabiliteringsmedicin eller klinisk näringslära.

Läkarvårdsersättning för mottagningsverksamhet i öppen vård för en-

skilda patienter skall lämnas även till läkare med kompetens som allmän-
praktiserande läkare (Europaläkare). Bestämmelserna i denna lag om läka-
re med specialistkompetens gäller i övrigt på motsvarande sätt för Europa-
läkare.

19 § Landstinget är inte skyldigt att betala läkarvårdsersättning innan

samverkansavtal enligt 5 § första stycket ingåtts.

Om en läkare har fått läkarvårdsersättning med för högt belopp, får

landstinget återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget
får i sådant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från läkaren
på läkarvårdsersättning.

Om en läkare trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i

väsentlig utsträckning begär läkarvårdsersättning med för höga belopp
eller på annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den samlade läkar-
vårdsersättning som begärs för viss tid till skäligt belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. En läkare som vid ikraftträdandet är verksam mot läkarvårdsersätt-

ning enligt denna lag har rätt till fortsatt sådan ersättning även utan
samverkansavtal enligt de nya föreskrifterna.

3. En läkare som inte omfattas av punkt 2 men som före den 14

november 1994 gjort anmälan enligt 11 § i dess tidigare lydelse och som
uppfyller kraven för att få läkarvårdsersättning får påbörja verksamheten
sex månader efter anmälan även utan samverkansavtal. Om verksamheten
inte startat den 14 maj 1995 krävs samverkansavtal. Om läkaren inte har
specialistkompetens krävs dock att landstinget har godtagit läkarens eta-
blering inom landstingets område.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

6808

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.