SFS 2001:300 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 2001:300 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
010300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning skall ha följande lydelse.

9 §

2

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i något

landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person
inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vika-
rierar för en annan läkare.

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet inom före-

tagshälsovård.

Läkarvårdsersättning lämnas inte heller till en läkare som vid vårdtillfället

har fyllt 67 år om inte landstinget medger något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211.

2

Senaste lydelse 1999:842.

SFS 2001:300

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.