SFS 2004:830 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

040830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning skall ha följande lydelse.

6 §

2

Landstinget skall svara för den läkarvårdsersättning som inte täcks av

patientavgiften. Om vården har avsett en patient som inte är bosatt inom
landstingets område, skall det landsting inom vars område patienten är bo-
satt svara för den utbetalda läkarvårdsersättningen, om inte landstingen
kommer överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom något
landstings område, skall det landsting inom vars område patienten eller fa-
miljemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är
arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som ar-
betssökande, svara för den utbetalda läkarvårdsersättningen.

Försäkringskassan får efter överenskommelse med landstinget ha hand

om utbetalning av läkarvårdsersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1995:837.

SFS 2004:830

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.