SFS 2010:248 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning;

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 2010:248 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning;
100248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

25 a §

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under

18 år när

1. vården ges, eller
2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalnings-

skyldighet uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

SFS 2010:248

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.