SFS 2011:1034 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 2011:1034 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
111034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 g § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 g §

2

Bestämmelserna om överprövning och skadestånd i 16 kap. 1, 2 och

4�6 §§ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling i dess lydelse enligt
SFS 2007:1091 och 16 kap. 3 § lagen om offentlig upphandling i dess
lydelse enligt SFS 2009:853 gäller i fråga om ersättningsetablering enligt
denna lag. Vad som sägs där om leverantör, upphandlande myndighet, kon-
trakt och upphandling ska i stället avse sökande, landsting, samverkansavtal
respektive förfarande om ersättningsetablering.

Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling

till underrättelse enligt 9 kap. 9 § ska i stället avse underrättelse enligt 5 f §
denna lag.

Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första stycket och 5 § lagen om offentlig

upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska i stället avse 5 b�5 f §§
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011 men tillämpas för tid från

och med den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Senaste lydelse 2009:79.

SFS 2011:1034

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.