SFS 2013:1145 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

131145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik, 1–5 a, 5 e, 5 f, 6–10, 14–20, 22, 24 och 25 §§
samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse.

Lag om ersättning för fysioterapi

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till fysio-

terapeuter i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården och om
patientavgifter i samband därmed (fysioterapiersättning).

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i

ett landsting.

2 §

3

Bestämmelserna i denna lag gäller vid fysioterapeutisk behandling av

den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid fysioterapeutisk behandling av

den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen

4. Detsamma gäller för den som avses i 5 kap.

7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda för-
ordning.

3 §

5

Med fysioterapi avses i denna lag fysioterapeutisk behandling som är

föranledd av skada eller sjukdom. Om det krävs remiss från läkare eller tand-
läkare för fysioterapi inom landstinget, gäller det kravet även för fysioterapi-
ersättning enligt denna lag.

4 §

6

Om inte annat föreskrivs avses i denna lag med landstinget det lands-

ting inom vars område fysioterapeuten bedriver eller avser att bedriva sin
verksamhet.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Senaste lydelse 1994:1962.

3 Senaste lydelse 2010:1319.

4 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

5 Senaste lydelse 1995:838.

6 Senaste lydelse 1995:838.

SFS 2013:1145

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1145

5 §

7

Fysioterapiersättning enligt denna lag lämnas endast till fysioterapeut

som har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En fysioterapeut i privat verksamhet som ger fysioterapi enligt avtal med

landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt de
grunder som landstinget och fysioterapeuten kommit överens om. Vårdavtalet
gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.

Vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska landstinget tillämpa

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfri-
hetssystem, om inte annat följer av 5 a–5 g §§. Vid tillämpningen av lagen om
offentlig upphandling ska ingående av samverkansavtal likställas med offent-
lig upphandling avseende tjänster enligt bilaga 3 till den lagen (B-tjänster).

5 a §

8

En fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt denna

lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till landstinget om
han eller hon i samband med överlåtelsen vill

1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan fysioterapeut att få ingå samverkansavtal

med landstinget med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 e §

9

Landstinget ska fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den

sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som

1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som anges i 7–

9 §§,

2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina hälso- och

sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i
lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Efter det att verksamheten överlåtits till den sökande som avses i första

stycket, ska landstinget ingå samverkansavtal med denne. Samverkansavtalet
ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande fysiotera-
peutens rätt till ersättning. Landstinget får dock ändra villkoren om den över-
låtande fysioterapeuten godkänt de nya villkoren och dessa angetts i ansök-
ningsinbjudan eller annat för sökandena tillgängligt underlag.

Om den överlåtande fysioterapeuten återkallar sin anmälan enligt 5 a §

eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet, har detta för-
fallit.

5 f §

10

Landstinget ska utan dröjsmål skriftligen underrätta sökandena och

den överlåtande fysioterapeuten om ett beslut att ingå samverkansavtal enligt
5 e § första stycket. Detsamma gäller om ärendet förfallit enligt 5 e § tredje
stycket.

6 §

11

Landstinget ska svara för den fysioterapiersättning som inte täcks av

patientavgiften. Om fysioterapin har avsett en patient som inte är bosatt inom

7 Senaste lydelse 2009:80.

8 Senaste lydelse 2009:80.

9 Senaste lydelse 2009:80.

10 Senaste lydelse 2009:80.

11 Senaste lydelse 2009:80.

background image

3

SFS 2013:1145

landstingets område, ska det landsting inom vars område patienten är bosatt
svara för den utbetalda fysioterapiersättningen, om inte landstingen kommer
överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom något landstings
område, ska det landsting inom vars område patienten eller familjemedlem-
men är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det
landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara
för den utbetalda fysioterapiersättningen.

Försäkringskassan får efter överenskommelse med landstinget ha hand om

utbetalning av fysioterapiersättning.

Särskilda krav på fysioterapiverksamheten

7 §

12

Fysioterapiersättning ska lämnas för fysioterapi som ges av en legiti-

merad fysioterapeut.

8 §

13

Fysioterapiersättning lämnas endast till en fysioterapeut som senast ett

år efter det att verksamheten påbörjades bedriver privat fysioterapiverk-
samhet på heltid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §. En fysio-
terapeut anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar
per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolv-
månadersperiod under de senaste två åren.

Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte bedriver

verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, före-
stående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesom-
rådet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl.

9 §

14

Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut som är anställd i

något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk per-
son inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om fysioterapeuten är tjänstledig och
vikarierar för en annan fysioterapeut.

Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet inom

företagshälsovård.

10 §

15

Om en fysioterapeut är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin

verksamhet på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, före-
stående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesom-
rådet, politiskt eller fackligt uppdrag eller annat liknande skäl, får en annan
legitimerad fysioterapeut vikariera under frånvaron.

14 §

En fysioterapeut som får fysioterapiersättning ska samverka med andra

inom vård- och rehabiliteringsområdet.

15 §

Fysioterapiersättning för viss åtgärd ska lämnas med ett belopp som ut-

gör skälig ersättning för fysioterapeutens arbete och kostnader. Ersättningen
med undantag för del som avser fysioterapeutens kostnader för resor i sam-

12 Senaste lydelse 1997:436.

13 Senaste lydelse 2009:80.

14 Senaste lydelse 2007:296.

15 Senaste lydelse 2009:80.

background image

4

SFS 2013:1145

band med behandlingsbesök betalas som normalarvode, enkelt arvode eller
särskilt arvode. Genom patientavgiften betalar patienten hela eller en del av
arvodet, om inte något annat följer av 22 eller 23 §.

16 §

Normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen av

behandlingarna i verksamheten. Normalarvodet baseras på beräknade mot-
tagningskostnader och årlig besöksvolym i fysioterapeutisk verksamhet. En-
kelt arvode är ett lägre arvode för enklare undersökningar och behandlingar.
Åtgärder som är särskilt tids- eller kostnadskrävande ersätts med ett högre,
särskilt arvode.

17 §

16

Om det till en fysioterapeut och vikarie i dennes verksamhet under ett

kalenderår har lämnats fysioterapiersättning med ett belopp som motsvarar
ersättningen för en full årsarbetstid, lämnas därefter ersättning med reduce-
rade belopp. Reducerad ersättning lämnas högst till ett belopp som motsvarar
en halv årsarbetstid (ersättningstak). Om fysioterapeuten inte bedriver verk-
samheten på heltid reduceras årsersättningen och ersättningstaket i skälig om-
fattning.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte fysioterapeuten att ge fysio-

terapi mot patientavgift.

18 §

En fysioterapeut som bedriver verksamhet mot ersättning enligt denna

lag får inte ge fysioterapi mot högre arvode än som följer av denna lag eller av
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

19 §

17

Ett landsting är inte skyldigt att betala fysioterapiersättning innan

samverkansavtal har ingåtts.

Om en fysioterapeut har fått ersättning med för högt belopp, får landstinget

återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i sådant fall i
stället avräkna beloppet från annan fordran från fysioterapeuten på fysio-
terapiersättning.

Om en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars

i väsentlig utsträckning begär fysioterapiersättning med för höga belopp eller
på annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den samlade fysioterapi-
ersättning som begärs för viss tid till skäligt belopp.

20 §

18

Till en fysioterapeut som etablerar sig på en ort inom ett särskilt stöd-

område ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.

Arvodeshöjning enligt första stycket ska betalas av landstinget. Efter två år

från etableringen ska höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner
till fem procent.

Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

ska landstinget lämna särskild ersättning för telefonkonsultationer och be-
handlingsmässigt motiverade hembesök.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska anses som

särskilda stödområden enligt denna paragraf.

16 Senaste lydelse 1995:838.

17 Senaste lydelse 2009:80.

18 Senaste lydelse 2009:80.

background image

5

SFS 2013:1145

22 §

19

För fysioterapi som ges av en fysioterapeut som får ersättning enligt

denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte något annat är
särskilt föreskrivet. Patientavgift får tas ut med högst samma belopp som en
patient betalar för motsvarande fysioterapi hos landstinget.

Om fysioterapeuten tar ut en lägre patientavgift än vad som är medgivet

enligt första stycket ska detta inte påverka den del av fysioterapiersättningen
som betalas av landstinget.

Om patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården, ska

mellanskillnaden betalas till landstinget.

24 §

Uppkommer kostnad med anledning av att en patient uteblivit från av-

talat fysioterapeutbesök, får patientavgift ändå tas ut av patienten. Be-
stämmelserna i 23 § befriar inte patienten från avgift enligt denna bestäm-
melse.

25 §

20

En fysioterapeut som begär fysioterapiersättning enligt denna lag ska

medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Fysio-
terapeuten ska årligen till landstinget lämna en redovisning med uppgifter om
mottagningens personal och medicintekniska utrustning samt om utförda be-
handlingsåtgärder och antalet patientbesök.

Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa

upp patientjournal samt övrigt material som rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut och sjuk-
gymnastik jämställas med fysioterapi.

3. En sjukgymnast som enligt äldre övergångsbestämmelser till denna lag

har rätt till ersättning enligt lagen ska även i fortsättningen kunna få sådan
ersättning även om han eller hon får legitimation som fysioterapeut.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

19 Senaste lydelse 1997:436.

20 Senaste lydelse 2009:80.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.