SFS 2010:1319 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

101319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om ersätt-

ning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

2 §

2

Bestämmelserna i denna lag gäller vid sjukgymnastisk behandling av

den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av

den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige
vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samord-
ning av de sociala trygghetssystemen

3. Detsamma ska gälla för den som av-

ses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av
nämnda förordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 1994:1755.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1319

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.