SFS 2008:151 Lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

080151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria
sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1993:332) om avgifts-

fria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade ska ha följande lydelse.

3 §

Patientavgift ska inte tas ut av en smittad person som får tandvård som

ersätts enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

SFS 2008:151

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.