SFS 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade / SFS 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade
SFS 1993_332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:332
Utkom från trycket
den 26 maj 1993

Lag
om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-
smittade;

utfärdad den 13 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom eller

henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv
(humant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller
blodprodukter.

Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av

en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott
med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt
rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion.

Förmåner enligt lagen ersätts av sjukförsäkringen enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring.

2 § När en smittad person får sjukhusvård på grund av sjukdom skall
avgift enligt 2 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring inte tas ut.

3 § Patientavgift skall inte tas ut av en smittad person som får tandvård
som ersätts enligt 2 kap. 3§ första stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

4 § En smittad person har rätt att på apotek utan kostnad få läkemedel
för vilka recept har utfärdats av läkare eller tandläkare.

5 § I lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
finns bestämmelser om rätt till ersättning och ledighet för en närstående
som vårdar en smittad person.

900

1

Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfUl7, rskr. 1992/93:335.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

SFS 1993:332

901

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.