SFS 2010:1255 Lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade

101255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria
förmåner för vissa hiv-smittade;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1993:332) om

avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom eller

henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv (hu-
mant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller blod-
produkter.

Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom smitta av en

sådan person, om de är eller varit gifta med varandra eller sammanbott med
varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum
innan den först smittade fått kännedom om sin infektion.

Förmåner enligt lagen ersätts av Försäkringskassan.

5 §

I 47 kap. socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätt till ersätt-

ning för en närstående som vårdar en smittad person. I lagen (1988:1465)
om ledighet för närståendevård finns bestämmelser om rätt till ledighet i
samband med vården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1255

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.