SFS 2009:271 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:584) om medicintekniska produkter / SFS 2009:271 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
090271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:584) om medicintekniska <br/>produkter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 april 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16 och 19 �� samt</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">rubriken n�rmast f�re 8 � lagen (1993:584) om medicintekniska produkter<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tillverkarens uppgift ska anv�ndas, separat eller i kombination med annat,<br/>f�r att hos m�nniskor</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. p�visa, f�rebygga, �vervaka, behandla eller lindra en sjukdom,<br/>2. p�visa, �vervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">funktionsneds�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. unders�ka, �ndra eller ers�tta anatomin eller en fysiologisk process, el-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ler</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">4. kontrollera befruktning.<br/>Om produkten uppn�r sin huvudsakligen avsedda verkan med hj�lp av</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel �r den dock inte en<br/>medicinteknisk produkt enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">har ansvaret f�r utformningen, tillverkningen, paketeringen och m�rkningen<br/>av en produkt innan den av tillverkaren sj�lv eller av annan f�r tillverkarens<br/>r�kning sl�pps ut p� marknaden som tillverkarens produkt. De f�rpliktelser<br/>som �ligger en tillverkare enligt denna lag ska g�lla �ven den fysiska eller<br/>juridiska person som, i syfte att i eget namn sl�ppa ut en produkt p� markna-<br/>den, s�tter ihop, f�rpackar, bearbetar eller m�rker en f�rdig produkt eller<br/>anger avsett syfte med produkten. Vad som nu sagts g�ller inte den person<br/>som, utan att vara tillverkare enligt f�rsta meningen i detta stycke, f�r en en-<br/>skild patient och f�r det avsedda syftet s�tter ihop eller anpassar medicintek-<br/>niska produkter som redan finns p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:105, bet. 2008/09:SoU7, rskr. 2008/09:206.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007 om<br/>�ndring av r�dets direktiv 90/385/EEG om tilln�rmning av medlemsstaternas lagstift-<br/>ning om aktiva medicintekniska produkter f�r implantation, r�dets direktiv 93/42/EEG<br/>om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsl�ppande av biocidproduk-<br/>ter p� marknaden (EUT L 247, 21.9.2007, s. 21, Celex 32007L0047).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:271</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 april 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:271</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i lagen g�ller �ven tillbeh�r till medicintekniska pro-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dukter om</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tillverkaren av tillbeh�ret avsett att det ska anv�ndas tillsammans med</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">en medicinteknisk produkt, och</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tillbeh�ret beh�vs f�r att den medicintekniska produkten ska kunna an-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">v�ndas p� det s�tt som dess tillverkare avsett.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En medicinteknisk produkt ska vara l�mplig f�r sin anv�ndning. Pro-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dukten �r l�mplig n�r den </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. �r r�tt levererad och installerad samt underh�lls och anv�nds i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">med tillverkarens m�rkning, bruksanvisning eller marknadsf�ring, och</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppn�r de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser h�ga krav</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">p� skydd f�r liv, personlig s�kerhet och h�lsa hos patienter, anv�ndare och<br/>andra.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. v�sentliga krav som st�lls p� produkterna,<br/>2. kontrollformer och f�rfarande f�r att visa �verensst�mmelse med f�re-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">skrivna krav och f�r �vervakning av produkternas egenskaper i praktisk an-<br/>v�ndning,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. m�rkning av produkter eller deras f�rpackningar eller tillbeh�r samt s�-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dan produktinformation som beh�vs f�r att en produkt ska kunna installeras,<br/>underh�llas och anv�ndas p� avsett s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">4. indelning i produktklasser eller produktgrupper,<br/>5. andra �tg�rder som beh�vs f�r att specialanpassade medicintekniska</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">produkter som sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk ska ha en tillfredsst�l-<br/>lande s�kerhetsniv�, och</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. framst�llning, f�rvaring och distribution av blod och blodkomponenter</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">avsedda att anv�ndas som r�vara vid tillverkning av medicintekniska pro-<br/>dukter.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Klinisk pr�vning och utv�rdering av prestanda</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vilka medicintekniska produkter som ska genomg� en klinisk pr�vning</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller utv�rdering av prestanda,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att tillverkaren eller tillverkarens ombud i Sverige ska anm�la dessa</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">produkter till en myndighet f�r klinisk pr�vning eller utv�rdering av pre-<br/>standa,</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. skyldighet att avvakta viss tid med att inleda en klinisk pr�vning eller</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utv�rdering av prestanda, och</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">4. hur en klinisk pr�vning eller utv�rdering av prestanda ska genomf�ras.<br/>Den myndighet till vilken anm�lan ska g�ras f�r i enskilda fall f�rbjuda att</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">klinisk pr�vning �ger rum.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2007:1129.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:271</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">meddela f�reskrifter om skyldighet f�r</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en tillverkare av medicintekniska produkter eller en tillverkares ombud</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">i Sverige att l�mna uppgifter till en myndighet om sin verksamhet och sina<br/>produkter,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. s�dana organ som ska anm�las enligt 3 � lagen (1992:1119) om teknisk</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">kontroll (anm�lda organ) att l�mna uppgifter till en myndighet om certifikat<br/>som utf�rdats, �ndrats, kompletterats, tillf�lligt eller slutgiltigt �terkallats,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. anm�lda organ att l�mna uppgifter till en myndighet om certifikat som</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">v�grats.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som har tagit befattning med ett �rende enligt denna lag f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon d�rvid f�tt veta om n�gons<br/>aff�rs- eller driftf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">Tystnadsplikten enligt f�rsta stycket omfattar inte s�dan information som<br/>1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">produkter som sl�pps ut p� marknaden,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distribut�r s�nt till</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">en anv�ndare om �tg�rder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en<br/>olycka eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt, och</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">3. l�mnas enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 10 � 2.<br/>I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretes-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">slagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt en f�reskrift</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">som har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 21 mars 2010.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om krav p� pr�vningstillst�nd vid</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�verklagande av domar och beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter;

utf�rdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16 och 19 �� samt

rubriken n�rmast f�re 8 � lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt

tillverkarens uppgift ska anv�ndas, separat eller i kombination med annat,
f�r att hos m�nniskor

1. p�visa, f�rebygga, �vervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
2. p�visa, �vervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en

funktionsneds�ttning,

3. unders�ka, �ndra eller ers�tta anatomin eller en fysiologisk process, el-

ler

4. kontrollera befruktning.
Om produkten uppn�r sin huvudsakligen avsedda verkan med hj�lp av

farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel �r den dock inte en
medicinteknisk produkt enligt denna lag.

Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som

har ansvaret f�r utformningen, tillverkningen, paketeringen och m�rkningen
av en produkt innan den av tillverkaren sj�lv eller av annan f�r tillverkarens
r�kning sl�pps ut p� marknaden som tillverkarens produkt. De f�rpliktelser
som �ligger en tillverkare enligt denna lag ska g�lla �ven den fysiska eller
juridiska person som, i syfte att i eget namn sl�ppa ut en produkt p� markna-
den, s�tter ihop, f�rpackar, bearbetar eller m�rker en f�rdig produkt eller
anger avsett syfte med produkten. Vad som nu sagts g�ller inte den person
som, utan att vara tillverkare enligt f�rsta meningen i detta stycke, f�r en en-
skild patient och f�r det avsedda syftet s�tter ihop eller anpassar medicintek-
niska produkter som redan finns p� marknaden.

1 Prop. 2008/09:105, bet. 2008/09:SoU7, rskr. 2008/09:206.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007 om
�ndring av r�dets direktiv 90/385/EEG om tilln�rmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om aktiva medicintekniska produkter f�r implantation, r�dets direktiv 93/42/EEG
om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsl�ppande av biocidproduk-
ter p� marknaden (EUT L 247, 21.9.2007, s. 21, Celex 32007L0047).

SFS 2009:271

Utkom fr�n trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:271

3 �

Best�mmelserna i lagen g�ller �ven tillbeh�r till medicintekniska pro-

dukter om

1. tillverkaren av tillbeh�ret avsett att det ska anv�ndas tillsammans med

en medicinteknisk produkt, och

2. tillbeh�ret beh�vs f�r att den medicintekniska produkten ska kunna an-

v�ndas p� det s�tt som dess tillverkare avsett.

5 �

En medicinteknisk produkt ska vara l�mplig f�r sin anv�ndning. Pro-

dukten �r l�mplig n�r den

1. �r r�tt levererad och installerad samt underh�lls och anv�nds i enlighet

med tillverkarens m�rkning, bruksanvisning eller marknadsf�ring, och

2. uppn�r de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser h�ga krav

p� skydd f�r liv, personlig s�kerhet och h�lsa hos patienter, anv�ndare och
andra.

6 �

3

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-

dela f�reskrifter om

1. v�sentliga krav som st�lls p� produkterna,
2. kontrollformer och f�rfarande f�r att visa �verensst�mmelse med f�re-

skrivna krav och f�r �vervakning av produkternas egenskaper i praktisk an-
v�ndning,

3. m�rkning av produkter eller deras f�rpackningar eller tillbeh�r samt s�-

dan produktinformation som beh�vs f�r att en produkt ska kunna installeras,
underh�llas och anv�ndas p� avsett s�tt,

4. indelning i produktklasser eller produktgrupper,
5. andra �tg�rder som beh�vs f�r att specialanpassade medicintekniska

produkter som sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk ska ha en tillfredsst�l-
lande s�kerhetsniv�, och

6. framst�llning, f�rvaring och distribution av blod och blodkomponenter

avsedda att anv�ndas som r�vara vid tillverkning av medicintekniska pro-
dukter.

Klinisk pr�vning och utv�rdering av prestanda

8 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka medicintekniska produkter som ska genomg� en klinisk pr�vning

eller utv�rdering av prestanda,

2. att tillverkaren eller tillverkarens ombud i Sverige ska anm�la dessa

produkter till en myndighet f�r klinisk pr�vning eller utv�rdering av pre-
standa,

3. skyldighet att avvakta viss tid med att inleda en klinisk pr�vning eller

utv�rdering av prestanda, och

4. hur en klinisk pr�vning eller utv�rdering av prestanda ska genomf�ras.
Den myndighet till vilken anm�lan ska g�ras f�r i enskilda fall f�rbjuda att

klinisk pr�vning �ger rum.

3 Senaste lydelse 2007:1129.

background image

3

SFS 2009:271

10 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r

meddela f�reskrifter om skyldighet f�r

1. en tillverkare av medicintekniska produkter eller en tillverkares ombud

i Sverige att l�mna uppgifter till en myndighet om sin verksamhet och sina
produkter,

2. s�dana organ som ska anm�las enligt 3 � lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll (anm�lda organ) att l�mna uppgifter till en myndighet om certifikat
som utf�rdats, �ndrats, kompletterats, tillf�lligt eller slutgiltigt �terkallats,
och

3. anm�lda organ att l�mna uppgifter till en myndighet om certifikat som

v�grats.

16 �

Den som har tagit befattning med ett �rende enligt denna lag f�r inte

obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon d�rvid f�tt veta om n�gons
aff�rs- eller driftf�rh�llanden.

Tystnadsplikten enligt f�rsta stycket omfattar inte s�dan information som
1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de

produkter som sl�pps ut p� marknaden,

2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distribut�r s�nt till

en anv�ndare om �tg�rder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en
olycka eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt, och

3. l�mnas enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 10 � 2.
I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretes-

slagen (1980:100).

19 �

Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt en f�reskrift

som har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-
ningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 21 mars 2010.
2. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om krav p� pr�vningstillst�nd vid

�verklagande av domar och beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.