SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter

SFS 1993_584 Lag om medicintekniska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:346px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 1993:584 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om medicintekniska produkter; </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Lagens till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:498px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller allm�nna best�mmelser om medicintekniska </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17">produkter. F�r vissa s�dana produkter finns h�rut�ver best�mmelser i <br/>annan lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b> Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt <br/>tillverkarens uppgift skall anv�ndas, separat eller i kombination med <br/>annat, f�r att hos m�nniskor enbart eller i huvudsak </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">1. p�visa, f�rebygga, �vervaka, behandla eller lindra en sjukdom, </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">2. p�visa, �vervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">funktionshinder, </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">3. unders�ka, �ndra eller ers�tta anatomin eller en fysiologisk process, </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">eller </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft17">4. kontrollera befruktning. <br/>Om produkten uppn�r sin huvudsakligen avsedda verkan med hj�lp av </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft17">farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel �r den dock inte <br/>en medicinteknisk produkt enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft17">har ansvaret f�r utformningen, tillverkningen, paketeringen och m�rk-<br/>ningen av en produkt innan den av honom sj�lv eller av annan f�r hans <br/>r�kning sl�pps ut p� marknaden som hans produkt. De f�rpliktelser som </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93: 175. bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft11">1261 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">1262 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:584 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">�ligger en tillverkare enligt denna lag skall g�lla �ven den fysiska eller </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">juridiska person som i syfte att han eller annan f�r hans r�kning skall </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">sl�ppa ut produkten eller produkterna p� marknaden s�tter ihop, f�rpac-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">kar, bearbetar eller m�rker en eller flera f�rdiga produkter eller anger </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">avsett syfte med produkten eller produkterna, dock att vad nu sagts inte <br/>g�ller den person som, utan att vara tillverkare enligt f�rsta meningen i <br/>detta stycke, f�r en enskild patient och f�r det avsedda syftet s�tter ihop <br/>eller anpassar medicintekniska produkter som redan finns p� marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b> Best�mmelserna i lagen g�ller �ven s�dana tillbeh�r som enligt till-<br/>verkarens uppgift skall anv�ndas tillsammans med en medicinteknisk <br/>produkt f�r att denna produkt skall kunna anv�ndas i enlighet med sitt <br/>syfte. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-<br/>skriva att lagen skall g�lla �ven andra produkter som i fr�ga om anv�nd-<br/>ningen st�r n�ra medicintekniska produkter samt att lagen helt eller delvis </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">inte skall g�lla i fr�ga om vissa medicintekniska produkter. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Krav p� medicintekniska produkter </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> En medicinteknisk produkt skall vara l�mplig f�r sin anv�ndning. <br/>Produkten �r l�mplig om den vid normal anv�ndning f�r sitt �ndam�l <br/>uppn�r de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser h�ga krav p� <br/>skydd f�r liv, personlig s�kerhet och h�lsa hos patienter, anv�ndare och <br/>andra. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela de f�reskrifter om krav p� medicintekniska produkter och villkor som <br/>beh�vs till skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dana f�reskrifter f�r avse </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">- v�sentliga krav som st�lls p� produkterna, <br/>- kontrollformer och f�rfarande n�r �verensst�mmelse med f�reskriv-</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">na krav p� produkttypen skall bestyrkas, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">- m�rkning av produkterna eller deras f�rpackningar eller tillbeh�r </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">samt s�dan produktinformation som beh�vs f�r s�kerheten, </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">- indelning i produktklasser, och <br/>- andra �tg�rder som beh�vs f�r att specialanpassade medicintekniska </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">produkter som sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk skall ha en tillfreds-<br/>st�llande s�kerhetsniv�. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Den myndighet som regeringen best�mmer skall p� eget initiativ om <br/>det beh�vs avg�ra till vilken produktklass en medicinteknisk produkt skall <br/>f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Kliniska pr�vningar </b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om att klinisk pr�vning skall �ga rum f�r vissa medicin-<br/>tekniska produkter och att produkter som avses bli f�rem�l f�r klinisk </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning skall anm�las till en myndighet. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:584 </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft31">En klinisk pr�vning f�r inledas tidigast viss i f�reskrifter som avses i </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rsta stycket angiven tid efter det att anm�lan har gjorts. Den myndighet <br/>till vilken anm�lan skall g�ras f�r i enskilda fall f�rbjuda att klinisk <br/>pr�vning �ger rum. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft31">Den myndighet till vilken anm�lan skall g�ras f�r i f�reskrifter som </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33">avses i f�rsta stycket bemyndigas att bevilja undantag fr�n vad som be-<br/>st�mts om den tid som skall f�rflyta efter ans�kan innan en klinisk pr�v-<br/>ning f�r g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Anv�ndning m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>9 �</b> En medicinteknisk produkt f�r sl�ppas ut p� marknaden eller tas i <br/>bruk i Sverige endast om den uppfyller de krav och villkor som g�ller enligt </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">5 � eller enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om inf�rsel av medicintekniska produkter. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Uppgiftsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33">meddela f�reskrifter om skyldighet f�r en tillverkare av medicintekniska <br/>produkter eller hans ombud i Sverige att l�mna uppgifter om sin verksam-<br/>het och om produkterna samt f�reskrifter om registrering av uppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b> Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag samt de f�reskrifter som </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33">har meddelats med st�d av lagen ut�vas av den eller de myndigheter som <br/>regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b> En tillsynsmyndighet har r�tt att f�r tillsynen p� beg�ran f� de </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33">upplysningar och handlingar som beh�vs och f� tilltr�de till omr�den, <br/>lokaler och andra utrymmen, dock inte bost�der, d�r medicintekniska <br/>produkter hanteras. Om det beh�vs f�r tillsynen f�r myndigheten g�ra <br/>unders�kningar och ta prover. F�r kostnader p� grund av unders�kningar <br/>eller f�r uttagna prov l�mnas inte ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft31">En tillsynsmyndighet har r�tt att f� handr�ckning av kronofogdemyn-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">digheten f�r att genomf�ra de �tg�rder som avses i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b> En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft33">beh�vs f�r att denna lag och de f�reskrifter som har meddelats med st�d av <br/>lagen skall efterlevas. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b> En beg�ran enligt 12 � samt f�rel�gganden och f�rbud enligt 13 � </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Avgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">meddela f�reskrifter om skyldighet f�r en n�ringsidkare att betala avgift </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft31">1263 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft40">1264 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 1993:584 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft43">som t�cker kostnader f�r myndighetens �tg�rder med anledning av en <br/>anm�lan om klinisk pr�vning samt i samband med registrering, provtag-<br/>ning och unders�kning av prover som g�ller i hans verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r att t�cka statens kostnader f�r kontroll av s�rskilda produkter f�r </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft43">regeringen meddela f�reskrifter om att n�ringsidkare vars produkter kon-<br/>trollen g�ller skall betala avgift som best�ms av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tystnadsplikt </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b> Den som har tagit befattning med ett �rende enligt denna lag f�r </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft40">inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han d�rvid f�tt veta om n�gons </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft40">aff�rs- eller driftf�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre-</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft40">tesslagen (1980: 100). </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Straff m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b> Den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot 9 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">stycket eller en f�reskrift eller ett f�rbud som har meddelats med st�d av <br/>8 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">I ringa fall skall inte d�mas till ansvar. <br/>Den som �vertr�der ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">lag skall inte d�mas till ansvar enligt f�rsta stycket f�r en g�rning som <br/>omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b> En medicinteknisk produkt som varit f�rem�l f�r brott enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">lag eller v�rdet av produkten skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r <br/>uppenbart osk�ligt. Detsamma g�ller vinningen av brottet. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>�verklagande m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:549px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b> Ett beslut som en myndighet meddelat i ett enskilt fall enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">lag eller enligt en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen f�r <br/>�verklagas hos l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut som myndigheten eller en domstol meddelar i ett enskilt fall </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft40">g�ller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Genom lagen upph�vs lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssterili-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft40">serade eng�ngsartiklar f�r h�lso- och sjukv�rds�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft40">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft43">BO K�NBERG <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:584
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1993

Lag
om medicintekniska produkter;

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag inneh�ller allm�nna best�mmelser om medicintekniska

produkter. F�r vissa s�dana produkter finns h�rut�ver best�mmelser i
annan lagstiftning.

2 � Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt
tillverkarens uppgift skall anv�ndas, separat eller i kombination med
annat, f�r att hos m�nniskor enbart eller i huvudsak

1. p�visa, f�rebygga, �vervaka, behandla eller lindra en sjukdom,

2. p�visa, �vervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett

funktionshinder,

3. unders�ka, �ndra eller ers�tta anatomin eller en fysiologisk process,

eller

4. kontrollera befruktning.
Om produkten uppn�r sin huvudsakligen avsedda verkan med hj�lp av

farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel �r den dock inte
en medicinteknisk produkt enligt denna lag.

Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som

har ansvaret f�r utformningen, tillverkningen, paketeringen och m�rk-
ningen av en produkt innan den av honom sj�lv eller av annan f�r hans
r�kning sl�pps ut p� marknaden som hans produkt. De f�rpliktelser som

1

Prop. 1992/93: 175. bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358.

1261

background image

1262

SFS 1993:584

�ligger en tillverkare enligt denna lag skall g�lla �ven den fysiska eller

juridiska person som i syfte att han eller annan f�r hans r�kning skall

sl�ppa ut produkten eller produkterna p� marknaden s�tter ihop, f�rpac-

kar, bearbetar eller m�rker en eller flera f�rdiga produkter eller anger

avsett syfte med produkten eller produkterna, dock att vad nu sagts inte
g�ller den person som, utan att vara tillverkare enligt f�rsta meningen i
detta stycke, f�r en enskild patient och f�r det avsedda syftet s�tter ihop
eller anpassar medicintekniska produkter som redan finns p� marknaden.

3 � Best�mmelserna i lagen g�ller �ven s�dana tillbeh�r som enligt till-
verkarens uppgift skall anv�ndas tillsammans med en medicinteknisk
produkt f�r att denna produkt skall kunna anv�ndas i enlighet med sitt
syfte.

4 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-
skriva att lagen skall g�lla �ven andra produkter som i fr�ga om anv�nd-
ningen st�r n�ra medicintekniska produkter samt att lagen helt eller delvis

inte skall g�lla i fr�ga om vissa medicintekniska produkter.

Krav p� medicintekniska produkter

5 � En medicinteknisk produkt skall vara l�mplig f�r sin anv�ndning.
Produkten �r l�mplig om den vid normal anv�ndning f�r sitt �ndam�l
uppn�r de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser h�ga krav p�
skydd f�r liv, personlig s�kerhet och h�lsa hos patienter, anv�ndare och
andra.

6 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela de f�reskrifter om krav p� medicintekniska produkter och villkor som
beh�vs till skydd f�r liv, personlig s�kerhet eller h�lsa.

S�dana f�reskrifter f�r avse

- v�sentliga krav som st�lls p� produkterna,
- kontrollformer och f�rfarande n�r �verensst�mmelse med f�reskriv-

na krav p� produkttypen skall bestyrkas,

- m�rkning av produkterna eller deras f�rpackningar eller tillbeh�r

samt s�dan produktinformation som beh�vs f�r s�kerheten,

- indelning i produktklasser, och
- andra �tg�rder som beh�vs f�r att specialanpassade medicintekniska

produkter som sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk skall ha en tillfreds-
st�llande s�kerhetsniv�.

7 � Den myndighet som regeringen best�mmer skall p� eget initiativ om
det beh�vs avg�ra till vilken produktklass en medicinteknisk produkt skall
f�ras.

Kliniska pr�vningar

8 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om att klinisk pr�vning skall �ga rum f�r vissa medicin-
tekniska produkter och att produkter som avses bli f�rem�l f�r klinisk

pr�vning skall anm�las till en myndighet.

background image

SFS 1993:584

En klinisk pr�vning f�r inledas tidigast viss i f�reskrifter som avses i

f�rsta stycket angiven tid efter det att anm�lan har gjorts. Den myndighet
till vilken anm�lan skall g�ras f�r i enskilda fall f�rbjuda att klinisk
pr�vning �ger rum.

Den myndighet till vilken anm�lan skall g�ras f�r i f�reskrifter som

avses i f�rsta stycket bemyndigas att bevilja undantag fr�n vad som be-
st�mts om den tid som skall f�rflyta efter ans�kan innan en klinisk pr�v-
ning f�r g�ras.

Anv�ndning m.m.

9 � En medicinteknisk produkt f�r sl�ppas ut p� marknaden eller tas i
bruk i Sverige endast om den uppfyller de krav och villkor som g�ller enligt

5 � eller enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 6 �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om inf�rsel av medicintekniska produkter.

Uppgiftsskyldighet

10 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om skyldighet f�r en tillverkare av medicintekniska
produkter eller hans ombud i Sverige att l�mna uppgifter om sin verksam-
het och om produkterna samt f�reskrifter om registrering av uppgifterna.

Tillsyn

11 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag samt de f�reskrifter som

har meddelats med st�d av lagen ut�vas av den eller de myndigheter som
regeringen best�mmer.

12 � En tillsynsmyndighet har r�tt att f�r tillsynen p� beg�ran f� de

upplysningar och handlingar som beh�vs och f� tilltr�de till omr�den,
lokaler och andra utrymmen, dock inte bost�der, d�r medicintekniska
produkter hanteras. Om det beh�vs f�r tillsynen f�r myndigheten g�ra
unders�kningar och ta prover. F�r kostnader p� grund av unders�kningar
eller f�r uttagna prov l�mnas inte ers�ttning.

En tillsynsmyndighet har r�tt att f� handr�ckning av kronofogdemyn-

digheten f�r att genomf�ra de �tg�rder som avses i denna paragraf.

13 � En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som

beh�vs f�r att denna lag och de f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen skall efterlevas.

14 � En beg�ran enligt 12 � samt f�rel�gganden och f�rbud enligt 13 �

f�r f�renas med vite.

Avgifter

15 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om skyldighet f�r en n�ringsidkare att betala avgift

1263

background image

1264

SFS 1993:584

som t�cker kostnader f�r myndighetens �tg�rder med anledning av en
anm�lan om klinisk pr�vning samt i samband med registrering, provtag-
ning och unders�kning av prover som g�ller i hans verksamhet.

F�r att t�cka statens kostnader f�r kontroll av s�rskilda produkter f�r

regeringen meddela f�reskrifter om att n�ringsidkare vars produkter kon-
trollen g�ller skall betala avgift som best�ms av regeringen.

Tystnadsplikt

16 � Den som har tagit befattning med ett �rende enligt denna lag f�r

inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han d�rvid f�tt veta om n�gons

aff�rs- eller driftf�rh�llanden.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre-

tesslagen (1980: 100).

Straff m.m.

17 � Den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot 9 � f�rsta

stycket eller en f�reskrift eller ett f�rbud som har meddelats med st�d av
8 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

I ringa fall skall inte d�mas till ansvar.
Den som �vertr�der ett vitesf�rel�ggande eller vitesf�rbud enligt denna

lag skall inte d�mas till ansvar enligt f�rsta stycket f�r en g�rning som
omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.

18 � En medicinteknisk produkt som varit f�rem�l f�r brott enligt denna

lag eller v�rdet av produkten skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r
uppenbart osk�ligt. Detsamma g�ller vinningen av brottet.

�verklagande m. m.

19 � Ett beslut som en myndighet meddelat i ett enskilt fall enligt denna

lag eller enligt en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen f�r
�verklagas hos l�nsr�tten.

Beslut som myndigheten eller en domstol meddelar i ett enskilt fall

g�ller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

2. Genom lagen upph�vs lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssterili-

serade eng�ngsartiklar f�r h�lso- och sjukv�rds�ndam�l.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.