SFS 2009:457 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

090457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1993:584) om medi-

cintekniska produkter ska ha följande lydelse.

16 §

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om nå-
gons affärs- eller driftförhållanden.

Tystnadsplikten enligt första stycket omfattar inte sådan information som
1. avser att identifiera tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige och de

produkter som släpps ut på marknaden,

2. tillverkaren, tillverkarens ombud i Sverige eller en distributör sänt till

en användare om åtgärder som vidtagits eller slutsatser som dragits efter en
olycka eller ett tillbud med en medicinskteknisk produkt, och

3. lämnas enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 § 2.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:457

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.