SFS 2017:42 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

170042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1995:831) om trans-

plantation m.m. ska ha följande lydelse.

13 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. att ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus som avses i

7 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid en annan enhet inom
hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

2. att ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för transplantation

får utföras, ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontakt-
ansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2004:1312.

SFS 2017:42

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.