SFS 1996:798 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1995:831) om transplantation m.m. / SFS 1996:798 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m. m.
SFS 1996_798 Lag om ändring i lagen (1995_831) om transplantation m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:798
Utkom från trycket

den 2 juli 1996

1263

Lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m. m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1995:831) om trans-

plantation m. m. skall ha följande lydelse.

12 § Beslut om ingrepp enligt denna lag fattas av den läkare som är
medicinskt ansvarig för verksamheten eller den läkare till vilken den me-

dicinskt ansvarige läkaren har uppdragit att besluta. Sådant beslut får inte
fattas av en läkare som ansvarar för vården av den person till vilken en

transplantation skall ske eller som skall använda det biologiska materialet
för annat medicinskt ändamål. Beslut om användning av fostervävnad från
aborterat foster för transplantation eller annat medicinskt ändamål får inte
fattas av en läkare som utför aborten eller bestämmer tid och metod för

denna.

Att vissa beslut enligt denna lag inte får fattas utan Socialstyrelsens till-

stånd föreskrivs i 8, 9 och 11 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får fullgöra upp-
gifter som läkare har enligt denna lag.

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

background image

SFS 1996:798

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1264

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.