SFS 2005:310 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1995:831) om transplantation m.m. / SFS 2005:310 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
050310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:831) om trans-

plantation m.m. skall ha följande lydelse.

16 §

Biologiskt material som varit föremål för brott enligt denna lag skall

förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ut-
bytet av sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:310

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.