SFS 2022:582 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

SFS2022-582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:831) om trans-
plantation m.m.

dels att 3, 4 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nio nya paragrafer, 3 a och 4 a–4 h §§, och närmast

före 4 a, 4 g och 4 h §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt
ändamål får tas från en avliden människa om han eller hon har medgett det
eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle överensstämma med
den avlidnes inställning.

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om

inte den avlidne skriftligen har motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig
mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle
strida mot den avlidnes inställning.

Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga får ingreppet inte

genomföras. Detsamma gäller om den avlidne vid sin död var vuxen och
hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att det är uppenbart att
han eller hon som vuxen aldrig haft förmågan att förstå innebörden av och
ta ställning till ett sådant ingrepp. Ingreppet får inte heller genomföras om
det annars finns särskilda skäl mot det.

3 a § Om inte annat har framkommit, omfattar inställningen till donation
enligt 3 § första och andra styckena sådan organbevarande behandling som
avses i 4 a §.

4 § Om det finns närstående till den avlidne, får sådant ingrepp som avses
i 3 § inte genomföras innan någon av de närstående har underrättats om det
tilltänkta ingreppet. Ingreppet får ändå genomföras, om den avlidne har
medgett ingreppet och det inte har varit möjligt att komma i kontakt med
någon närstående till honom eller henne.

Organbevarande behandling
4 a § En möjlig donator får ges organbevarande behandling.

Med organbevarande behandling avses intensivvårdsinsatser och andra

åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för
transplantation.

1 Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315.

SFS

2022:582

Publicerad
den

31 maj 2022

background image

2

SFS

2022:582

4 b § Organbevarande behandling får ges efter att en legitimerad läkare i
samråd med en annan legitimerad läkare har gjort ställningstagandet att inte
inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling och att tidpunkten för
ställningstagandet har dokumenterats.

Den organbevarande behandlingen får ges under förutsättning att den inte
1. kan vänta till efter döden,
2. medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn,

och

3. hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.

4 c § Om en möjlig donator får organbevarande behandling, ska förutsätt-
ningarna för donation enligt 3 § utredas skyndsamt efter det ställnings-
tagande som avses i 4 b § första stycket.

4 d § Den organbevarande behandlingen ska avslutas skyndsamt, om den
utredning som avses i 4 c § visar att det inte finns förutsättningar för dona-
tion.

4 e § Den organbevarande behandlingen får pågå i högst 72 timmar från
tidpunkten för det ställningstagande som avses i 4 b § första stycket. Om det
finns särskilda skäl och den utredning som avses i 4 c § visar att det finns
förutsättningar för donation, får sådan behandling ges under ytterligare en
kort tid.

4 f § En utredning av de medicinska förutsättningarna för donation av
organ och annat biologiskt material får utföras på en möjlig donator som får
organbevarande behandling, om den utredning som avses i 4 c § visar att det
finns förutsättningar för donation.

Utredningen av de medicinska förutsättningarna för donation av organ

och annat biologiskt material får utföras under förutsättning att den inte
medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn.
Utredningen får inte heller hindra insatser för den möjliga donatorns egen
skull.

Uppgiftsskyldighet
4 g § En vårdgivare ska på begäran av den vårdgivare som ansvarar för
donations- eller transplantationsverksamhet lämna de uppgifter som behövs
för en utredning av de medicinska förutsättningarna för donation av organ
och annat biologiskt material.

Dokumentation
4 h § I den möjliga donatorns patientjournal ska följande dokumenteras på
lämpligt sätt:

1. uppgifter om den utredning som avses i 4 c §,
2. uppgifter om underrättelse till närstående, och
3. vilka försök som har gjorts att komma i kontakt med närstående om

dessa inte har kunnat nås.

Om en möjlig donator får organbevarande behandling, ska även följande

särskilt dokumenteras:

1. bedömningen av att han eller hon är en möjlig donator,
2. tidpunkten för när behandlingen inleds och avslutas, och
3. vid en förlängning av tiden för behandlingen utöver tidsgränsen om

72 timmar, de särskilda skälen för detta.

background image

3

SFS

2022:582

13 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att

1. ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus som avses i 7 kap.

4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid en annan enhet inom hälso-
och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

2. ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för transplantation

får utföras, ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en donations-
ansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2017:42.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.