SFS 2004:1312 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1995:831) om transplantation m.m. / SFS 2004:1312 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
041312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1995:831) om trans-

plantation m.m. skall ha följande lydelse.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva

1. att ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus som avses i

5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller vid annan enhet inom hälso-
och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

2. att ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för transplanta-

tion får utföras, skall ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kon-
taktansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge
stöd och information till avlidnas närstående.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:179, bet. 2004/05:SoU8, rskr. 2004/05:116.

SFS 2004:1312

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.