SFS 2014:760 Lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

140760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 19 §§ lagen (1995:832) om

obduktion m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Beslut om rättsmedicinsk undersökning som avses i 13–15 §§ medde-

las av Polismyndigheten. Även allmän domstol eller allmän åklagare får be-
sluta om rättsmedicinsk undersökning som avses i 13 § 1. Beslut om rätts-
medicinsk undersökning som avses i 16 § meddelas av allmän domstol.

19 §

Om det inte är uppenbart obehövligt ska Polismyndigheten underrättas

om tid och plats för en rättsmedicinsk undersökning. En polisman får närvara
vid en sådan undersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:760

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.