SFS 2013:1022 Lag om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

131022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1996:1157) om läke-

medelskommittéer i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:620) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

4 §

E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om

läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs
verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (1996:1156) om
receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvänd-

ningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för
att avhjälpa bristerna.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.

SFS 2013:1022

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.