Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:981
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:805
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
SFS nr:

1996:981
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-10-17
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:805
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt
   1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
   5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:183).

2 §   För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider.
Besökstiderna skall bestämmas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.

Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt första stycket, skall huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen beträffande viss eller vissa vårdtagare eller isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 §   Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet är nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §, får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer.

4 §   Vad som sägs i 3 § gäller inte
   1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,
   2. inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) är tillämplig, och
   3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är tilllämpligt. Lag (2004:183).

5 §   Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 §   Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37-47 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.

Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart. Lag (2018:805).
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.