SFS 2009:481 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

090481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1999:332) om ersättning

till steriliserade i vissa fall ska ha följande lydelse.

7 §

Nämnden ska hålla muntlig förhandling om sökanden begär det och det

inte är uppenbart obehövligt.

Muntlig förhandling ska vara offentlig.
Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken det hos nämnden gäller sekretess som avses i 25 kap. 17 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får ordföranden vid förhand-
lingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:481

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.