SFS 1999:332 Lag om ersättning till steriliserade i vissa fall

990332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ersättning till steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller ersättning av staten till personer som steriliserats

1. enligt lagen (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnes-

slöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet,

2. enligt lagen (1941:282) om sterilisering, eller
3. före år 1976 med myndighets medverkan utan stöd av lag.

2 §

Den som steriliserats enligt 1 § har rätt till ersättning om han eller hon

1. varken undertecknat ansökan om sterilisering eller skriftligen samtyckt

till sterilisering,

2. vid tidpunkten för ansökan om sterilisering eller då sterilisering ut-

fördes var omyndig eller underårig,

3. vid tidpunkten för ansökan om sterilisering eller då sterilisering ut-

fördes var intagen på anstalt, vårdhem eller liknande institution,

4. steriliserats på grund av att han eller hon var diagnostiserad som sinnes-

sjuk, sinnesslö eller epileptiker,

5. enligt uttryckligt myndighetskrav steriliserats för att få dispens att ingå

äktenskap, för att få genomgå abort eller för att få mödrahjälp eller annat
statligt eller kommunalt bidrag, eller

6. får antas ha samtyckt till steriliseringen på grund av att en myndighet

har utövat otillbörlig påverkan eller varit försumlig.

3 §

Ersättningen uppgår för var och en till etthundrasjuttiofemtusen

(175 000) kr.

Från detta belopp avräknas ersättning som staten tidigare betalat ut på

grund av steriliseringen.

Rätten till ersättning är personlig och kan inte överlåtas.
Rätten förfaller om sökanden avlider innan beslutet har meddelats. Avli-

der sökanden efter att ett beslut om ersättning har meddelats, tillfaller ersätt-
ningen dödsboet.

4 §

En ansökan om ersättning skall göras skriftligen av den som ansökan

avser.

1

Prop. 1998/99:71, bet. 1998/99:SoU13, rskr. 1998/99:208.

SFS 1999:332

Utkom från trycket
den 8 juni 1999

background image

2

SFS 1999:332

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

5 §

En ansökan om ersättning skall prövas av en särskild nämnd.

Ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.
Regeringen utser nämnden och förordnar om dess sammansättning och

arbetsformer.

6 §

En ansökan om ersättning skall ha kommit in till nämnden före ut-

gången av juni månad 2001. Ansökningar som kommer in därefter skall av-
visas.

7 §

Nämnden skall hålla muntlig förhandling om sökanden begär det och

det inte är uppenbart obehövligt.

Muntlig förhandling skall vara offentlig.
Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken det hos nämnden gäller sekretess som avses i 7 kap. 39 §
sekretesslagen (1980:100), får ordföranden vid förhandlingen besluta att för-
handlingen skall hållas inom stängda dörrar.

8 §

En sökande eller annan som har inställt sig till en muntlig förhandling

får av nämnden beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa
och uppehälle, om nämnden finner det skäligt att ersättning betalas ut.
Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om er-
sättning och förskott meddelas av regeringen.

9 §

Ett beslut enligt denna lag kan inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.