SFS 1999:857 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

990857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 11 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1999:332) om ersätt-

ning till steriliserade i vissa fall skall införas en ny paragraf, 3 a §, av föl-
jande lydelse.

3 a §

För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar upp-

gående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som
förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,
2. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
3. 6 och 35 §§ socialtjänstlagen (1980:620),
4. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

samt

6. 16 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäk-

ring.

Anmälan enligt 8 § första stycket lagen om bostadstillägg till pensionärer

behöver inte göras på grund av ersättning som har utgetts enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999. Den nya bestämmelsen

skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:139, bet. 1999/2000:SoU3, rskr. 1999/2000:25.

SFS 1999:857

Utkom från trycket
den 23 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.