SFS 2014:196 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

140196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1999:353) om rätts-

psykiatriskt forskningsregister ska ha följande lydelse.

7 §

2

För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som

avser

1. utgången i ansvarsdelen,
2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och
3. beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen

(2005:716).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas mot-

svarande beslut enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:193.

2 Senaste lydelse 2005:723.

SFS 2014:196

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.