SFS 2018:1998 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

SFS2018-1998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt

forskningsregister

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:353) om rätts-
psykiatriskt forskningsregister

dels att 15 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 och 16 §§ ska utgå,
dels att 2 och 12 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag.

12 § När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsy-
kiatriska forskningsregistret ska Rättsmedicinalverket lämna information
om behandlingen till den registrerade.

Utöver vad som framgår av artikel 14 i EU:s dataskyddsförordning ska

informationen innehålla upplysningar om

1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
2. bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218)

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om den
registrerades rätt till skadestånd, och

3. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av upp-

gifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter
som gäller för behandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

SFS

2018:1998

Publicerad
den

11 december 2018

background image

SFS

2018:1998

2

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.