SFS 2000:362 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2000:362 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
000362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:353) om rätts-

psykiatriskt forskningsregister

dels

att 8, 10 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

8 §

För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts

till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse
1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning.

9 a §

För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när

verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats
respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett.

10 §

Socialstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen respektive Statens institu-

tionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det
rättspsykiatriska forskningsregistret

13 §

Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvårdsstyrel-

sen och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling
lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna
lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad

som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behand-
ling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i
3 § 1.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

1

Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195.

SFS 2000:362

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:362

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.