SFS 2003:467 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2003:467 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
030467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1999:353) om rättspsy-

kiatriskt forskningsregister skall ha följande lydelse.

3 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om

forskningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor, eller

2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring

av sin verksamhet inom rättpsykiatrin (utvecklingsarbete).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:467

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.