SFS 2005:723 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

050723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1999:353) om rätts-

psykiatriskt forskningsregister skall ha följande lydelse.

7 §

För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som av-

ser

1. utgången i ansvarsdelen,
2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, samt
3. beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

SFS 2005:723

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.