SFS 2022:1017 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2022:1017 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
SFS2022-1017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt

forskningsregister

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 7 § lagen (1999:353) om rätts-
psykiatriskt forskningsregister ska ha följande lydelse.

7 §2 För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som
avser

1. utgången i ansvarsdelen,
2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och
3. beslut om utvisning enligt 8 a kap. utlänningslagen (2005:716).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387.
2 Senaste lydelse 2014:196.

SFS

2022:1017

Publicerad
den

28 juni 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.