SFS 2005:982 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2005:982 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
050982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 10 och 13 §§ lagen (1999:353)

om rättspsykiatriskt forskningsregister

2 ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ skall

bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
10 § 2000:362
13 § 2000:362.

SFS 2005:982

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.