SFS 2010:626 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 2010:626 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
100626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1999:353) om rätts-

psykiatriskt forskningsregister ska ha följande lydelse.

9 §

För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten

helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registre-
ras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när vill-
korlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:626

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.