SFS 2018:1113 Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

SFS2018-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud

mot vissa hälsofarliga varor

dels att 3, 3 c och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse.

3 §2 Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

1. införas till landet,

2. överlåtas,

3. framställas,

4. förvärvas i överlåtelsesyfte,

5. anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat

sådant sätt hanteras om varorna inte är avsedda för eget bruk,

6. bjudas ut till försäljning, eller

7. innehas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Till-

stånd får förenas med de villkor som behövs, såväl i samband med beslutet

om tillstånd som senare under tillståndstiden.

Ett tillstånd får återkallas, om

1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller

2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat villkor eller

inte följer bestämmelserna i denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelse-

syfte, utbjudande till försäljning, innehav, anteckningar och märkning samt

om undantag från kravet på tillstånd.

Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över efterlevnaden

av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslut-

ning till lagen.

3 c §3 Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar

som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till

lagen ska efterlevas.

1

Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354.

2

Senaste lydelse 2011:113.

3

Senaste lydelse 2011:113.

SFS 2018:1113

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1113

För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels till områden,

lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, överlåtel-

se, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller

innehav av varor enligt denna lag, dels till utrymmen där prövning av

varornas egenskaper utförs. Tillsynsmyndigheten får i sådana utrymmen

göra undersökningar och ta prover. Tillsynsmyndigheten har dock inte med

stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna

det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten begär.

För prov som tillsynsmyndigheten har tagit betalas inte ersättning.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde

eller biträde vägras får tillsynsmyndigheten också förelägga vite.

3 e § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med

hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras

enligt denna lag.

4 §4 Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7

ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller

6 ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska det

inte dömas till ansvar enligt detta stycke.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller

föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska dömas till böter.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 2011:113.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.