SFS 1999:42 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor / SFS 1999:42 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
990042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper

medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas
användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.

2 §

Lagen skall inte tillämpas på

1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64),
2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel, eller

3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen.

3 §

Varor som avses i denna lag får inte

1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.
Första stycket tillämpas inte om Läkemedelsverket för ett särskilt fall har

meddelat tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ända-
mål.

4 §

Den som uppsåtligen bryter mot 3 § 2�6 döms till böter eller fängelse i

högst ett år.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling.

5 §

Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem

samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppen-
bart oskäligt.

För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket

gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:42

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:42

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
varor som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje
skall dock räknas från dagen för förordnandet.

6 §

Läkemedelsverkets beslut enligt 3 § andra stycket får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.