SFS 2005:472 Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

050472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 och 6 §§ lagen (1999:42) om

förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse.

3 §

Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela till-

stånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Tillstånd
får förenas med de villkor som behövs, såväl i samband med beslutet om till-
stånd som senare under tillståndstiden.

Ett tillstånd får återkallas, om
1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller
2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat villkor eller

inte följer bestämmelserna i denna lag.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om undantag från kravet på tillstånd.

6 §

Beslut av förvaltningsmyndighet i fråga om tillstånd eller återkallande

av tillstånd enligt 3 § andra eller tredje stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Tillstånd som Läkemedelsverket har meddelat före ikraftträdandet skall

gälla enligt det meddelade tillståndet, såvida inte föreskrifter om undantag
från kravet på tillstånd som har meddelats enligt 3 § fjärde stycket omfattar
även sådant fall som tillståndet avser.

1 Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L
217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2005:472

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:472

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.