SFS 2011:113 Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

110113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor;

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud

mot vissa hälsofarliga varor

dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a–3 d §§, av följande

lydelse.

2 §

Lagen ska inte tillämpas på

1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte

annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel, eller

3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen.

3 §

2

Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Till-
stånd får förenas med de villkor som behövs, såväl i samband med beslutet
om tillstånd som senare under tillståndstiden.

Ett tillstånd får återkallas, om
1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller
2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat villkor eller

inte följer bestämmelserna i denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte,
utbjudande till försäljning, innehav, anteckningar och märkning samt om un-
dantag från kravet på tillstånd.

1 Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158.

2 Senaste lydelse 2005:472.

SFS 2011:113

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:113

Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över efterlevnaden

av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

3 a §

Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till

försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska föra de anteck-
ningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs.
Föreståndare för en vetenskaplig institution där varor enligt denna lag an-
vänds för vetenskapligt ändamål ska föra sådana anteckningar som behövs
för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera användningen.

3 b §

Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar,

till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans
förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn.

3 c §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar

som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen ska efterlevas.

För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels till områden, lo-

kaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, överlåtelse,
framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller
innehav av varor enligt denna lag, dels till utrymmen där prövning av varor-
nas egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana utrymmen som används i
samband med införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte,
utbjudande till försäljning eller innehav av varor enligt denna lag. Tillsyns-
myndigheten får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Till-
synsmyndigheten har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bo-
städer.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt

denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna

det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten begär.

För prov som tillsynsmyndigheten har tagit betalas inte ersättning.
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde

eller biträde vägras får tillsynsmyndigheten också förelägga vite.

3 d §

Bestämmelser om vad som gäller när en vara enligt denna lag som

får hanteras för industriellt ändamål i stället förklaras som narkotika finns i
15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.

4 §

3

Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6

döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller

föreskrift som meddelats med stöd av denna lag döms till böter.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om

straff för smuggling.

3 Senaste lydelse 2000:1260.

background image

3

SFS 2011:113

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.