SFS 2012:946 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

120946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av
pojkar

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6–8 och 10 §§ lagen (2001:499)

om omskärelse av pojkar ska ha följande lydelse.

6 §

Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits

av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition,
om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms
kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i
övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

Inspektionen för vård och omsorg prövar frågor enligt första stycket efter

ansökan av den som föreslås få tillstånd.

7 §

Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett särskilt

tillstånd att utföra omskärelse för en person som har utfört omskärelse på ett
oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att
utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas.

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om återkallelse av tillstånd

gäller omedelbart.

8 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den verksamhet

som bedrivs av personer med särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Inspek-
tionen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de upplys-
ningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

10 §

Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:946

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:946

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.