SFS 2001:499 Lag om omskärelse av pojkar

010499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om omskärelse av pojkar;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte

att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso-
och sjukvård i den mening som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).

Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.

2 §

När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuk-

sköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientskadelagen
(1996:799) och patientjournallagen (1985:562).

3 §

Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av poj-

kens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om
vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare,
skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar
själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig per-
son.

Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ål-

der och mognad som krävs för att förstå informationen.

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas.

Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

4 §

Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitime-

rad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska
förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

5 §

Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som

har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.

Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar

som är äldre än två månader.

6 §

Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föresla-

gits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradi-

1

Prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258.

SFS 2001:499

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:499

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

tion, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, be-
döms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet
och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan

av den som föreslås få tillstånd.

7 §

Socialstyrelsen kan återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse

för en person som har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämp-
ligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra omskärelser eller om
tillståndet inte längre utnyttjas.

Socialstyrelsens beslut om återkallelse av tillstånd gäller omedelbart.

8 §

Socialstyrelsen har tillsyn över den verksamhet som utövas av perso-

ner med särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Socialstyrelsen har rätt att in-
spektera sådan verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de
handlingar som behövs för tillsynen.

9 §

Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara legitimerad lä-

kare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

10 §

Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten.

11 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

– vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att er-

hålla särskilt tillstånd att utföra omskärelse,

– smärtlindring,
– hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt
– den information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

INGELA THALÉN
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.