SFS 2007:250 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2007:250 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
070250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m.

dels att 21 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 26 § skall lyda ⬝�verklagande m.m.⬝,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 27 §, av följande lydelse.

21 §

2

Om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har förskrivits

och det på det enskilda apoteket finns ett eller flera billigare utbytbara så-
dana läkemedel skall, med de undantag som följer av andra stycket, läke-
medlet bytas ut mot det billigaste tillgängliga läkemedlet.

Ett läkemedel får inte bytas ut om den som utfärdat receptet på medicin-

ska grunder har motsatt sig ett utbyte. Läkemedlet får inte heller bytas ut om
patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts
för det förskrivna läkemedlet och motsvarande pris för det billigaste utbyt-
bara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel
finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel om patienten betalar
mellanskillnaden mellan det pris som fastställts för detta läkemedel och mot-
svarande pris för det billigaste utbytbara läkemedlet.

Apoteket skall i förekommande fall upplysa patienten om att utbyte kom-

mer i fråga och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden i
pris erhålla det förskrivna läkemedlet. När utbyte sker, skall apoteket skrift-
ligen underrätta den som utfärdat receptet.

27 §

Ett beslut som Läkemedelsförmånsnämnden eller allmän förvalt-

ningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förord-
nas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Beslut om utbytbarhet som har meddelats enligt äldre bestämmelser

gäller fortfarande.

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:250

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:250

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.