SFS 2012:927 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2012:927 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
120927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

2

Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i
15�18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för
sådana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor

som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköps-
tillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala

mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal
kronor (kostnadstaket).

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte

överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen
kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta
belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger

kostnadstaket,

2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte

1,773 gånger kostnadstaket, och

3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte

2,454 gånger kostnadstaket.

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar

2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala
ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.

Vad som sägs i andra�femte styckena gäller inte för varor som avses i

18 § 3, som är kostnadsfria enligt 19 §.

Har en förälder eller har föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin

vård, tillämpas bestämmelserna i andra�femte styckena gemensamt för

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115.

2 Senaste lydelse 2011:1577.

SFS 2012:927

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:927

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

barnen. Kostnadsreducering gäller under ett år räknat från första inköpstill-
fället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses
även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den som en förälder
stadigvarande sammanbor med och som är eller har varit gift med eller har
eller har haft barn med föräldern.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnadsbefrielse som har upp-

kommit före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.