SFS 2012:927 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2012:927 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
120927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 december 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 � lagen (2002:160) om l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">medelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Med l�kemedelsf�rm�ner enligt denna lag avses ett skydd mot h�ga</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kostnader vid ink�p av s�dana f�rm�nsber�ttigade varor som avses i<br/>1518 ��. F�rm�nerna inneb�r en reducering av den enskildes kostnader f�r<br/>s�dana varor.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kostnadsreduceringen ber�knas p� den sammanlagda kostnaden f�r varor</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som den f�rm�nsber�ttigade k�per under ett �r r�knat fr�n det f�rsta ink�ps-<br/>tillf�llet. Reduceringen l�mnas vid varje ink�pstillf�lle p� grundval av den<br/>sammanlagda kostnaden f�r de dittills och vid tillf�llet ink�pta varorna.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den f�rm�nsber�ttigade ska under ett�rsperioden sammanlagt inte betala</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mer �n ett belopp som motsvarar 0,05 g�nger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6<br/>och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, avrundat ned�t till n�rmaste femtiotal<br/>kronor (kostnadstaket).</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">S� l�nge den sammanlagda kostnaden f�r varor enligt andra stycket inte</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�verstiger ett belopp som motsvarar 0,5 g�nger kostnadstaket l�mnas ingen<br/>kostnadsreducering. N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger detta<br/>belopp, utg�r kostnadsreduceringen</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 50 procent av den del som �verstiger 0,5 g�nger men inte 0,954 g�nger</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kostnadstaket,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 75 procent av den del som �verstiger 0,954 g�nger men inte</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1,773 g�nger kostnadstaket, och</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 90 procent av den del som �verstiger 1,773 g�nger men inte</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2,454 g�nger kostnadstaket.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger ett belopp som motsvarar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2,454 g�nger kostnadstaket �r den f�rm�nsber�ttigade befriad fr�n att betala<br/>ytterligare kostnader under den resterande delen av ett�rsperioden.</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i andrafemte styckena g�ller inte f�r varor som avses i</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">18 � 3, som �r kostnadsfria enligt 19 �.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en f�r�lder eller har f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rd, till�mpas best�mmelserna i andrafemte styckena gemensamt f�r</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:1577.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:927</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:927</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">barnen. Kostnadsreducering g�ller under ett �r r�knat fr�n f�rsta ink�pstill-<br/>f�llet �ven f�r barn som under denna tid fyller 18 �r. Med f�r�lder avses<br/>�ven familjehemsf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den som en f�r�lder<br/>stadigvarande sammanbor med och som �r eller har varit gift med eller har<br/>eller har haft barn med f�r�ldern.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r kostnadsbefrielse som har upp-</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kommit f�re den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.

;

utf�rdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 � lagen (2002:160) om l�ke-

medelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Med l�kemedelsf�rm�ner enligt denna lag avses ett skydd mot h�ga

kostnader vid ink�p av s�dana f�rm�nsber�ttigade varor som avses i
1518 ��. F�rm�nerna inneb�r en reducering av den enskildes kostnader f�r
s�dana varor.

Kostnadsreduceringen ber�knas p� den sammanlagda kostnaden f�r varor

som den f�rm�nsber�ttigade k�per under ett �r r�knat fr�n det f�rsta ink�ps-
tillf�llet. Reduceringen l�mnas vid varje ink�pstillf�lle p� grundval av den
sammanlagda kostnaden f�r de dittills och vid tillf�llet ink�pta varorna.

Den f�rm�nsber�ttigade ska under ett�rsperioden sammanlagt inte betala

mer �n ett belopp som motsvarar 0,05 g�nger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, avrundat ned�t till n�rmaste femtiotal
kronor (kostnadstaket).

S� l�nge den sammanlagda kostnaden f�r varor enligt andra stycket inte

�verstiger ett belopp som motsvarar 0,5 g�nger kostnadstaket l�mnas ingen
kostnadsreducering. N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger detta
belopp, utg�r kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som �verstiger 0,5 g�nger men inte 0,954 g�nger

kostnadstaket,

2. 75 procent av den del som �verstiger 0,954 g�nger men inte

1,773 g�nger kostnadstaket, och

3. 90 procent av den del som �verstiger 1,773 g�nger men inte

2,454 g�nger kostnadstaket.

N�r den sammanlagda kostnaden �verstiger ett belopp som motsvarar

2,454 g�nger kostnadstaket �r den f�rm�nsber�ttigade befriad fr�n att betala
ytterligare kostnader under den resterande delen av ett�rsperioden.

Vad som s�gs i andrafemte styckena g�ller inte f�r varor som avses i

18 � 3, som �r kostnadsfria enligt 19 �.

Har en f�r�lder eller har f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin

v�rd, till�mpas best�mmelserna i andrafemte styckena gemensamt f�r

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115.

2 Senaste lydelse 2011:1577.

SFS 2012:927

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:927

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

barnen. Kostnadsreducering g�ller under ett �r r�knat fr�n f�rsta ink�pstill-
f�llet �ven f�r barn som under denna tid fyller 18 �r. Med f�r�lder avses
�ven familjehemsf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den som en f�r�lder
stadigvarande sammanbor med och som �r eller har varit gift med eller har
eller har haft barn med f�r�ldern.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r kostnadsbefrielse som har upp-

kommit f�re den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.