SFS 2013:516 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2013:516 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
130516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GAIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GAIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GAIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GAIFLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GAIFLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att det i lagen (2002:160) om l�keme-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delsf�rm�ner m.m. ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 a � </b>Vid ber�kning av kostnadsreducering enligt 5 � ska s�dana belopp<br/>som enligt 9 � andra stycket lagen (2013:513) om ers�ttning f�r kostnader till<br/>f�ljd av v�rd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>har lagts till grund f�r best�mmandet av en beslutad ers�ttning medr�knas.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte s�dana kostnader som avser livsmedel f�r s�r-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skilda n�rings�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-<br/>l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,<br/>4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:516</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att det i lagen (2002:160) om l�keme-

delsf�rm�ner m.m. ska inf�ras en ny paragraf, 5 a �, av f�ljande lydelse.

5 a � Vid ber�kning av kostnadsreducering enligt 5 � ska s�dana belopp
som enligt 9 � andra stycket lagen (2013:513) om ers�ttning f�r kostnader till
f�ljd av v�rd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
har lagts till grund f�r best�mmandet av en beslutad ers�ttning medr�knas.

F�rsta stycket g�ller inte s�dana kostnader som avser livsmedel f�r s�r-

skilda n�rings�ndam�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

SFS 2013:516

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.