SFS 2008:655 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2008:655 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
080655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7, 9�14, 16, 24, 26 och 27 §§ samt

rubriken närmast före 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
ska ha följande lydelse.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

7 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel

eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fast-
ställer försäljningspris för läkemedlet eller varan.

9 §

Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i frå-

gor som avses i 7 § ska sökanden och landstingen ges tillfälle till överlägg-
ningar med myndigheten.

10 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta

att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte
längre ska ingå i förmånerna.

11 §

Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmåns-

verket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsför-
månerna endast för ett visst användningsområde.

Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.

12 §

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som

avses i 18 § ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läke-
medlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

13 §

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt försäljningspris får, för-

utom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp
av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan
eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överlägg-
ningar med myndigheten. Om inte överläggningar begärs kan myndigheten
fastställa det nya priset på grundval av tillgänglig utredning.

1

Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256.

SFS 2008:655

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:655

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

Ett fastställt försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses

i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet
eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsför-
månerna.

16 §

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med till-

lämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som god-
känts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859)
eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läke-
medelsförmånerna utan hinder av att ett försäljningspris inte har fastställts
för läkemedlet.

24 §

Läkemedelsverket ska på begäran av Tandvårds- och läkemedelsför-

månsverket lämna uppgifter om ett läkemedel till myndigheten om uppgif-
terna behövs för prövning enligt denna lag.

26 §

Beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller ett lands-

ting i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §

2

Ett beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller allmän

förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förord-
nas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2

Senaste lydelse 2007:250.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.