SFS 2014:461 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

140461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

21 §

2

Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits

inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna
som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.

Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom

läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är
tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det finns utbytbar-
het enbart mellan

1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel,

eller

2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.
Ett läkemedel får inte bytas ut om
1. den som utfärdat receptet på medicinska grunder har motsatt sig ett ut-

byte,

2. expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av

läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle
innebära betydande olägenhet för patienten, eller

3. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fast-

ställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbyt-
bara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel
finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, om patienten betalar
hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga

och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller nå-
got annat utbytbart läkemedel. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket
skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om utbyte av läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272.

2 Senaste lydelse 2014:460.

SFS 2014:461

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:461

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.