SFS 2015:319 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

150319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 15, 16 och 18 §§ lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedels-

lagen (2015:315) som är avsedda att tillföras människor.

15 §

3

Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna

och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förut-
sättning att

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestäm-

melserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga
från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som

enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som
avses i 4 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma
som väsentligt mer ändamålsenliga.

16 §

4

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med till-

lämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som omfat-
tas av tillstånd enligt 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315),
eller avses i 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag ingå i läkemedelsförmånerna
utan hinder av att ett inköpspris och försäljningspris inte har fastställts för
läkemedlet.

18 §

5

Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

1. varor på vilka 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) är tillämplig och

som förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barn-
morskor,

2. förbrukningsartiklar som behövs vid stomi och som förskrivs av läkare

eller av annan som Socialstyrelsen förklarat behörig därtill, och

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

2 Senaste lydelse 2006:257.

3 Senaste lydelse 2009:373.

4 Senaste lydelse 2009:373.

5 Senaste lydelse 2003:76.

SFS 2015:319

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

2

SFS 2015:319

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

3. förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel

eller för egenkontroll av medicinering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.