SFS 2015:968 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

150968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m.

dels att 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 19 § ska sättas närmast före 20 §,
dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

2

Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–
18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för så-
dana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor

som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköps-
tillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala

mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kro-
nor (kostnadstaket).

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte

överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen
kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta belopp,
utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger

kostnadstaket,

2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773

gånger kostnadstaket, och

3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454

gånger kostnadstaket.

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar

2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala
ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.

Andra–femte styckena gäller inte varor som är kostnadsfria enligt 19 §.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse 2012:927. Ändringen innebär bl.a. att sjunde stycket tas bort.

SFS 2015:968

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:968

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Särskilda bestämmelser om kostnadsfrihet

19 §

3

Förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria

för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberätti-

gad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016

och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 §
sjunde stycket behåller denna rätt under ett år räknat från första inköpstillfäl-
let.

3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december

2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av
5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett år räknat
från första inköpstillfället.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:76.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.