SFS 2015:969 Lag om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2015:969 Lag om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
150969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JOAEDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JOAEDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JOAEDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JOAEDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JOAEDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2015:319) om �ndring i lagen <br/>(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (2002:160) om l�keme-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">delsf�rm�ner m.m. i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2015:319) om �ndring i<br/>lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">L�kemedelsf�rm�nerna ska, n�r beslut fattas enligt 7 �, omfatta</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. varor f�r vilka det med st�d av 18 kap. 2 � l�kemedelslagen (2015:315)</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">har f�reskrivits att l�kemedelslagen helt eller delvis ska g�lla och som f�r-<br/>skrivs enbart i f�delsekontrollerande syfte av l�kare eller barnmorskor,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rbrukningsartiklar som en f�rm�nsber�ttigad beh�ver vid stomi och</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som f�rskrivs av l�kare eller n�gon annan som Socialstyrelsen f�rklarat har<br/>beh�righet till s�dan f�rskrivning, och </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rbrukningsartiklar som en f�rm�nsber�ttigad p� grund av sjukdom be-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">h�ver f�r att tillf�ra kroppen ett l�kemedel eller f�r egenkontroll av medicine-<br/>ring och som f�rskrivs av l�kare, tandl�kare eller n�gon annan som Socialsty-<br/>relsen f�rklarat har beh�righet till s�dan f�rskrivning.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:76.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:969</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2015:319) om �ndring i lagen
(2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (2002:160) om l�keme-

delsf�rm�ner m.m. i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2015:319) om �ndring i
lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.

18 �

2

L�kemedelsf�rm�nerna ska, n�r beslut fattas enligt 7 �, omfatta

1. varor f�r vilka det med st�d av 18 kap. 2 � l�kemedelslagen (2015:315)

har f�reskrivits att l�kemedelslagen helt eller delvis ska g�lla och som f�r-
skrivs enbart i f�delsekontrollerande syfte av l�kare eller barnmorskor,

2. f�rbrukningsartiklar som en f�rm�nsber�ttigad beh�ver vid stomi och

som f�rskrivs av l�kare eller n�gon annan som Socialstyrelsen f�rklarat har
beh�righet till s�dan f�rskrivning, och

3. f�rbrukningsartiklar som en f�rm�nsber�ttigad p� grund av sjukdom be-

h�ver f�r att tillf�ra kroppen ett l�kemedel eller f�r egenkontroll av medicine-
ring och som f�rskrivs av l�kare, tandl�kare eller n�gon annan som Socialsty-
relsen f�rklarat har beh�righet till s�dan f�rskrivning.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse 2003:76.

SFS 2015:969

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.